• Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).

• jeśli w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

W wymiarze: 1 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
• Przygotowywanie stanowisk, ocen i analiz dotyczących mechanizmów ekonomicznych ujawnianych w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, będących przedmiotem prowadzonych postępowań karnych.
• Udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych.
• Udział w opracowywaniu sprawozdań z realizacji zadań prokuratury.

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne II stopnia

Wymagania konieczne:
• Minimum 5 lat doświadczenia w zakresie problematyki związanej z analizą ekonomiczną.
• Znajomość zagadnień z zakresu: oceny kondycji finansowej i zarządzania podmiotami gospodarczymi, w tym przedsiębiorstwami oraz spółkami prawa handlowego, obrotu instrumentami finansowymi i nadzoru nad rynkiem finansowym, oceny ryzyka inwestycyjnego i przesłanek wsparcia ze strony instytucji finansowych.
• Umiejętności: argumentowania prezentowanych stanowisk, pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się i tworzenie tekstów w obszarze tematycznym sporządzanych dokumentów, informacji i analiz.
• Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa obowiązujących w sektorze bankowym, finansów publicznych, spółek prawa handlowego, obrotu instrumentami finansowymi, księgowości i rachunkowości.
• Umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel na poziomie zaawansowanym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
• oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie);
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Wzory oświadczeń dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

Dokumenty należy przesłać w terminie do: dnia 30 września 2018 r.
na adres:
Prokuratura Krajowa
Biuro Kadr
ul. Rakowiecka 26/30
02 – 528 Warszawa
z podaniem na kopercie konkurs nr PK IX K 1111.9.2018 na stanowisko eksperta
ds. analizy ekonomicznej w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej
w Prokuraturze Krajowej

Inne informacje:
• Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
• Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie
i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 12 51 959.