• Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

w wymiarze pełnego etatu
liczba stanowisk pracy: 5
miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
• inicjowanie i sporządzanie analiz kryminalnych, na potrzeby Prokuratury Krajowej i podległych jednostek organizacyjnych prokuratury;
• wdrażanie nowych rozwiązań i standardów w zakresie analizy kryminalnej;
• udział w pracach badawczo-rozwojowych dotyczących analizy kryminalnej i jawnych i niejawnych systemów danych administrowanych przez Prokuraturę Krajową, prowadzonych przez inne podmioty;
• pozyskiwanie informacji niezbędnych do realizacji analiz kryminalnych z dostępnych źródeł, w tym Prokuratury Krajowej oraz baz danych innych podmiotów;
• uczestnictwo w opracowywaniu programów szkoleń dotyczących analizy kryminalnej, organizowanie i udział w szkoleniach w charakterze prelegenta;
• udział w przedsięwzięciach resortowych oraz pozaresortowych dotyczących zagadnień z zakresu analizy kryminalnej;
• gromadzenie danych i opracowywanie analiz strategicznych, w celu wypracowania skutecznych metod ścigania przestępczości;
• opracowywanie procedur oraz koordynowanie procesu przetwarzania danych w celu przygotowania analiz strategicznych oraz uzyskania informacji niezbędnych do ich opracowania;
• przygotowywanie niezbędnych założeń oraz materiałów, uczestniczenie
w opracowywaniu ogólnopolskich prognoz przestępczości w celu rozpoznania jej trendów i rozwoju, opracowywanie oceny stanu zagrożenia przestępczością;
• przygotowywanie na podstawie danych zgromadzonych w toku prowadzonych postępowań karnych, stanowisk, ocen i analiz dotyczących:
 – mechanizmów ekonomicznych ujawnianych w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych;
 – elektronicznego przepływu informacji i danych telekomunikacyjnych;
 – dysponowania składnikami majątkowymi podmiotów gospodarczych;
 – przepływu środków finansowych w obrębie jednego podmiotu oraz pomiędzy wieloma podmiotami i osobami.
Wykształcenie: wyższe II stopnia – preferowane ekonomiczne

Wymagania konieczne:
• minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie objętym problematyką analizy kryminalnej;
• dobra znajomość regulacji prawnych niezbędnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umiejętność interpretacji i stosowania tych przepisów;
• biegłe posługiwanie się pakietem MS Office;
• umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel na poziomie zaawansowanym;
• umiejętność opracowywania analiz na podstawie danych teleinformatycznych
i finansowych zabezpieczonych na elektronicznych nośnikach;
• znajomość zagadnień z zakresu:
 – oceny kondycji finansowej i zarządzania podmiotami gospodarczymi, w tym przedsiębiorstwami i spółkami prawa handlowego;
 – obrotu instrumentami finansowymi i nadzoru nad rynkiem finansowym;
 – oceny ryzyka inwestycyjnego i przesłanek wsparcia ze strony instytucji finansowych;
• umiejętność redagowania pism urzędowych;
• zdolność analitycznego myślenia;
• bardzo dobra organizacja pracy;
• umiejętność argumentowania prezentowanych stanowisk;
• odporność na stres.

Wymagania dodatkowe:
• znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
• doświadczenie w użytkowaniu narzędzi wykorzystywanych w analizie kryminalnej;
• umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa obowiązującego w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym, finansów publicznych, spółek prawa handlowego obrotu instrumentami finansowymi, księgowości i rachunkowości;
• umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
• oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie);
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu o ile znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wzory oświadczeń dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

Dokumenty należy przesłać w terminie do: dnia 21 stycznia 2019 r.
na adres:
Prokuratura Krajowa
Biuro Kadr
ul. Rakowiecka 26/30
02 – 528 Warszawa

z podaniem na kopercie konkurs nr PK IX K 1111.28.2018 na stanowisko eksperta ds. analizy kryminalnej w Prokuraturze Krajowej.

Inne informacje:
• Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
• Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 12 51 959.