Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).

• jeśli w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

W wymiarze: 1 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• Administrowanie i utrzymanie serwerów pracujących w środowisku MS Windows.
• Zarządzanie infrastrukturą IT (serwery klasy blade, macierze).
• Administrowanie serwisami internetowymi (WWW).
• Monitorowanie pracy systemów, diagnostyka i usuwanie problemów w bieżącym funkcjonowaniu środowiska informatycznego.
• Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań przetargowych, definiowanie wymagań, opracowanie analiz oraz udział w pracach komisji przetargowej w celu zapewnienia terminowej i profesjonalnej realizacji powierzonych projektów i zadań.
• Świadczenie II linii wsparcia pracy dla użytkowników.

Wykształcenie: wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia
Wymagania niezbędne:
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną.
• Doświadczenie w zakresie administrowania domeną Active Directory.
• Doświadczenie w zakresie administrowania serwerami www (Apache).
• Doświadczenie w zakresie administrowania systemami operacyjnymi Microsoft Windows Server oraz Linux.
• Wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne niezbędne do realizacji zadań ujętych w opisie stanowiska, umiejętność analizy i definiowania wymagań.
• Umiejętności: współpracy, argumentowania, zorientowania na osiąganie celów, samodzielności i inicjatywy, analitycznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
• Dyspozycyjność tj. gotowość do pracy poza regulaminowymi godzinami pracy.

Wymagania dodatkowe:
• Ukończone specjalistyczne szkolenia z zakresu technologii Microsoft.
• Znajomość aktów prawnych pomocnych w pracy dla opisywanego stanowiska: ustawy o ochronie danych osobowych; ustawy prawo zamówień publicznych; ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
• Podstawowa wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne: znajomość zagadnień związanych z sieciami LAN i WAN zbudowanymi w oparciu o produkty firm CISCO i CheckPoint; znajomość zagadnień PKI; znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny.
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
• oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
• oświadczenia kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
• oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego).
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wzory oświadczeń dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

Dokumenty należy przesłać w terminie do: dnia 25 maja 2018 r.
na adres:
Prokuratura Krajowa
Biuro Kadr
ul. Rakowiecka 26/30
02 – 528 Warszawa
z podaniem na kopercie konkurs nr PK IX K 1111.5.2018 na stanowisko informatyka w Biurze Informatyzacji i Analiz prokuratury Krajowej

Inne informacje:
• Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
• Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 022 12 51 900.