• Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

wymiar etatu: 1
liczba stanowisk pracy: 1
miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
• badanie oraz zabezpieczanie materiału dowodowego na potrzeby postępowań prowadzonych w Prokuraturze Krajowej, Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK oraz powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
• pozyskiwanie, ekstrakcja i analiza danych znajdujących się na komputerach, urządzeniach mobilnych i nośnikach wymienialnych (w tym m.in. wykonywanie kopii binarnych; analiza artefaktów, rejestrów systemowych, komunikatorów internetowych, logów, historii przeglądanych stron, plików cookies, zawartości pamięci podręcznej cache, podłączanych do systemu dysków USB, plików baz danych aplikacji; odczytywanie danych z programów pocztowych; ujawnianie danych ukrytych; odzyskiwanie danych skasowanych; wyszukiwanie plików szyfrowanych; wykrywanie fałszywych typów plików);
• sporządzenie sprawozdań i raportów dokumentujących wyniki przeprowadzonych analiz cyfrowych nośników danych;
• testowanie nowych rozwiązań softwarowych i sprzętowych z obszaru informatyki śledczej;
• prowadzenie szkoleń z zakresu informatyki śledczej dla pracowników prokuratury;
• wiedza merytoryczna i umiejętności niezbędne do realizacji zadań ujętych w opisie stanowiska;
• ciągła aktualizacja wiedzy oraz gotowość do pracy poza godzinami regulaminowymi.

Wykształcenie: wyższe: studia I lub II stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki.

Wymagania konieczne:
• minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z analizą cyfrowych nośników danych;
• doświadczenie w obsłudze co najmniej jednego programu z zakresu informatyki śledczej (np. Belkasoft Evidence Center, EnCase Forensic, X-Ways Forensics);
• znajomość technik, rozwiązań, narzędzi softwarowych i sprzętowych stosowanych
w informatyce śledczej;
• doskonała znajomość systemów operacyjnych, ich budowy i zasad działania;
• znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji technicznej i artykułów z obszaru informatyki śledczej.

Wymagania dodatkowe:
• ukończone studia podyplomowe z zakresu informatyki śledczej lub cyberbezpieczeństwa;
• certyfikat w zakresie informatyki śledczej (CFCE, ACE, CCFE, CCE), odzyskiwania danych (CDRP), analizy urządzeń mobilnych (CMFF), analizy systemu Windows i jego artefaktów (GCFE);
• znajomość zasad i procedur dotyczących zabezpieczenia materiału dowodowego na potrzeby postępowania karnego, cywilnego oraz administracyjnego (zabezpieczanie danych w systemie statycznym /działającym);
• posiadanie obecnie lub w przeszłości uprawnień biegłego sądowego z zakresu informatyki;
• znajomość języka skryptowego Python, Powershell;
• doświadczenie w administrowaniu bazami danych typu MSSQL, PostgreSQL lub MySQL;
• doświadczenie w inżynierii wstecznej oprogramowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
• oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie);
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wzory oświadczeń dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

Dokumenty należy przesłać w terminie do: dnia 21 stycznia 2019 r.
na adres:
Prokuratura Krajowa
Biuro Kadr
ul. Rakowiecka 26/30
02 – 528 Warszawa

z podaniem na kopercie konkurs nr PK IX K 1111. 27.2018 na stanowisko informatyka w Prokuraturze Krajowej.

Inne informacje:
• Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
• Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 12 51 956.