• Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

W związku z rozwojem struktur IT w Prokuraturze Krajowej poszukujemy osób mających zajmować kluczowe stanowiska w projektowanej strukturze organizacyjnej. W związku z tym poszukujemy osób, które nabyły kompetencje i doświadczenie w zakresie objętym niniejszym ogłoszeniem i zakładają na swojej ścieżce kariery możliwość zaangażowania się na dłuższy okres czasu w działalność w sektorze publicznym nie chcąc jednocześnie w sposób znaczący obniżać swojego dotychczasowego wynagrodzenia. Mając na uwadze powyższe poszukujemy osoby pełniącej rolę eksperta ds. architektury aplikacji (architekt aplikacji), który realizować będzie obowiązki oraz posiada kompetencje i doświadczenie określone w ogłoszeniu.

wymiar etatu: 1,0
liczba stanowisk pracy: 1
miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
• udział w projektach budowy nowych systemów oraz w projektach modernizacji eksploatowanych systemów w roli eksperta ds. architektury aplikacji (architekta aplikacji) – opracowywanie specyfikacji wymagań, udział w ocenie ofert, współdziałanie z wykonawcami, nadzór nad realizacją prac wykonawców w szczególności poprzez obsługę procesów związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem testów, nadzór nad wdrażaniem nowych rozwiązań oraz procesem migracji danych;
• nadzór nad zarządzaniem wersjami aplikacji;
• systematyczna analiza zgłoszeń użytkowników aplikacji gromadzonych przez HelpDesk – definiowanie pożądanych zmian (modyfikacji) aplikacji na podstawie zgłoszeń użytkowników;
• projektowanie architektury aplikacji w zakresie: interfejsów komunikacyjnych, modeli danych, warstwy sterowania, integracji z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wymagań niefunkcjonalnych;
• prowadzenie repozytoriów kodów źródłowych aplikacji wykorzystywanych w prokuraturze;
• prowadzenie repozytoriów dokumentacji technicznej, administratora, użytkownika oraz procedurami eksploatacji aplikacji;
• organizowanie szkoleń z nowych aplikacji lub nowych wersji aplikacji dla użytkowników systemu;
• ciągła aktualizacja wiedzy.

Wykształcenie: wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia – preferowane informatyczne.

Wymagania konieczne:
• co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu aplikacji i baz danych poparte przykładami zaprojektowanych rozwiązań;
• co najmniej 5- letnie doświadczenie w integracji aplikacji z wykorzystaniem szyny usług (ESB);
• znajomość typowych metod projektowania aplikacji;
• znajomość typowych języków programowania np. Java, JavaScript, C#, PHP, SQL;
• znajomość standardów HTML, HTML5, XML, SOAP, Rest;
• bardzo dobra znajomość zagadnień: modelowania danych (model logiczne i fizyczne); modeli relacyjnych (SQL i Non-SQL based), preferowana znajomość MS SQL Server;
• znajomość notacji UML i BPMN;
• znajomość metod zarządzania projektami np. PRINCE;
• znajomość typowych procedur ITIL;
• obsługa programu Enterprise Architect;
• znajomość metod testowania aplikacji i narzędzi wspomagających proces testowania aplikacji;
• znajomość metod migracji danych do nowych wersji oprogramowania;
• umiejętność analizowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych projektowanych systemów i oprogramowania w warstwie aplikacji i baz danych;
• znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na rozumienie specjalistycznych dokumentacji technicznych;
• samodzielność w działaniu;
• umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
• pracę w stabilnej organizacji;
• możliwość rozwoju poprzez finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach;
• udział w realizacji ambitnych projektów;
• konkurencyjne wynagrodzenie zasadnicze, w wysokości określonej dla stanowiska samodzielnego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.);
• możliwość uzyskania dodatkowych elementów wynagrodzenia (dodatki stażowe, specjalne, premie i nagrody) zależna od indywidualnych uwarunkowań pracownika.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji;
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
• oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie);
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wzory oświadczeń dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

Dokumenty należy przesłać w terminie do: dnia 16 października 2018 r.
na adres:

Prokuratura Krajowa
Biuro Kadr
ul. Rakowiecka 26/30
02 – 528 Warszawa

z podaniem na kopercie konkurs nr PK IX K 1111.21.2018 na stanowisko eksperta ds. architektury aplikacji w Biurze Informatyzacji i Analiz w Prokuraturze Krajowej

Inne informacje:
• Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
• Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 12 51 956.