• Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

wymiar etatu: 1,0
liczba stanowisk pracy: 1
miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
• administrowanie i utrzymanie serwerów pracujących w środowisku MS Windows;
• zarządzanie infrastrukturą IT (serwery klasy blade, macierze);
• administrowanie serwisami internetowymi (WWW);
• monitorowanie pracy systemów, diagnostyka i usuwanie problemów w bieżącym funkcjonowaniu środowiska informatycznego;
• opracowywanie i weryfikacja dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań przetargowych, definiowanie wymagań, opracowanie analiz oraz udział w pracach komisji przetargowej w celu zapewnienia terminowej i profesjonalnej realizacji powierzonych projektów i zadań;
• świadczenie II linii wsparcia pracy dla użytkowników.

Wykształcenie: wyższe – studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki.

Wymagania konieczne:
• minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze informatyki;
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną;
• doświadczenie w zakresie administrowania domeną Active Directory;
• doświadczenie w zakresie administrowania systemami operacyjnymi Microsoft Windows Server;
• wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne niezbędne do realizacji zadań ujętych
w opisie stanowiska; umiejętność analizy i definiowania wymagań;
• umiejętności: współpracy, argumentowania, zorientowania na osiąganie celów, samodzielności i inicjatywy, analitycznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
• dyspozycyjność tj. gotowość do pracy poza regulaminowymi godzinami pracy.

Wymagania dodatkowe:
• ukończone specjalistyczne szkolenia z zakresu technologii Microsoft;
• znajomość aktów prawnych pomocnych w pracy dla opisywanego stanowiska: ustawy
o ochronie danych osobowych; ustawy prawo zamówień publicznych; ustawy
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
• podstawowa wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne w zakresie zagadnień związanych z sieciami SAN zbudowanymi w oparciu o produkty firm CISCO i Brocade.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji;
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
• oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie);
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
Wzory oświadczeń dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

Dokumenty należy przesłać w terminie do: dnia 16 października 2018 r.
na adres:

Prokuratura Krajowa
Biuro Kadr
ul. Rakowiecka 26/30
02 – 528 Warszawa

z podaniem na kopercie konkurs nr PK IX K 1111.20.2018 na stanowisko informatyka w Biurze Informatyzacji i Analiz w Prokuraturze Krajowej

Inne informacje:
• Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego,
w przypadku nadania dokumentów pocztą).
• Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni
o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 12 51 956.