ZAKRES ZADAŃ

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego poszukuje kandydata na stanowisko referenta do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora:
ZAKRES ZADAŃ:
prowadzenie postępowań dotyczących wyjaśnienia przyczyn powstania katastrof budowlanych,
przygotowanie projektów pism, decyzji i postanowień,
prowadzenie postępowań z zakresu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
przyjmowanie petentów celem ewentualnego udzielenia wyjaśnień, co do prowadzonych postępowań administracyjnych,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie lub wyższe prawnicze, administracyjne lub budowlane
znajomość ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego
umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
umiejętność analitycznego myślenia
odporność na stres
posiadanie obywatelstwa polskiego
korzystanie z pełni praw publicznych
nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy