Numer ewidencyjny naboru: 052/KSIV/001/III/2019

Data publikacji ogłoszenia: 13 marca 2019 roku

Termin składania ofert: 25 marca 2019 roku

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Nowoczesna organizacja w sektorze publicznym.

Wyróżnia nas profesjonalizm, etyka i skuteczność w działaniu. Szukamy osób, które wspólnie z nami chcą tworzyć przyjazną
i otwartą administrację publiczną i pozytywny wizerunek urzędnika. Zależy nam na pracownikach, których atutem jest wiedza, zaangażowanie i pozytywna energia.

Dołącz do nas i miej swój wkład w rozwój i jakość regionu łódzkiego.

ze swojej strony gwarantujemy:

Stabilność zatrudnienia – pierwsza umowa na czas określony na 6 miesięcy,

 praca w młodym zespole,
 łatwy dostęp do szkoleń wewnętrznych,
 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 możliwość udziału w różnych projektach, akcjach dobroczynnych,
 respektowanie uprawnień rodzicielskich, pakiet socjalny,
 pakiet ubezpieczeniowy do nabycia na preferencyjnych warunkach,
 rozsądne godziny pracy – wolne weekendy,
 dogodna lokalizacja – centrum miasta.

Dowiedz się więcej na:
www.lodzkie.pl/kariera

stanowisko: Rzecznik Prasowy Sejmiku Województwa Łódzkiego
1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Poszukiwana osoba do zespołu

w Wydziale: Samodzielne Stanowisko – Rzecznik Prasowy Sejmiku Województwa Łódzkiego

w Departamencie: Kancelaria Sejmiku
który zajmuje się sprawami związanymi z organizacyjno – techniczną obsługą sejmiku, przewodniczącego, wiceprzewodniczących, prezydium sejmiku, komisji sejmiku i klubów radnych.

zadania jakie na ciebie czekają:

• informowanie mediów o pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego,
• umożliwianie dziennikarzom swobodnego nawiązywania kontaktów z Przewodniczącym i Radnymi Sejmiku,
• organizacja konferencji prasowych,
• śledzenie informacji prasowych dotyczących Sejmiku w celu zajęcia stanowiska w kwestii poruszanych w materiałach prasowych,
• inicjowanie i nawiązywanie kontaktów z prasą i udostępnianie im informacji, mogących zainteresować opinię publiczną w zakresie pracy Sejmiku,
• udostępnianie Przewodniczącemu Sejmiku i radnym informacji prasowych,
• przygotowywanie i opracowywanie komunikatów dla prasy oraz ogłoszeń Sejmiku,
• opracowywanie dla Przewodniczącego Sejmiku oraz Radnych listów okolicznościowych oraz przemówień,
• przygotowywanie informacji w formie artykułów w celu ich publikacji w miesięczniku „Ziemia Łódzka”, Newsletterze oraz na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego,
• przygotowywanie sprostowań i odpowiedzi, jako oficjalnej reakcji na krytykę prasową.

profil kandydata:
Nasze wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 5-letni staż pracy lub okresy wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym
z wymaganiami na stanowisko,
• wiedza z zakresu ustaw: Prawo Prasowe, o dostępie do informacji publicznej, o samorządzie województwa,
• wiedza z zakresu: Regulaminu Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Statutu Województwa Łódzkiego,
• znajomość zasad ochrony danych osobowych,
• umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Power Point), poczty elektronicznej wraz z Internetem oraz urządzeń biurowych (faks, drukarka, skaner),
• umiejętność tworzenia prezentacji, pisemnych opracowań, artykułów prasowych,
• umiejętność obsługi aparatu fotograficznego,
• kompetencje: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność delegowania zadań, umiejętność podejmowania decyzji, nastawienie na osiąganie celów, inicjatywa radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność wystąpień publicznych.

Pracując u nas musisz także:

• posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nie być karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa
w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• posługiwać się językiem polskim.

Twoim dodatkowym atutem będzie:

• doświadczenie związane z pracą w mediach (prasa, radio, TV),
• znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

składanie ofert:

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Rzecznika Prasowego Sejmiku Województwa Łódzkiego w Kancelarii Sejmiku
Nr 052/KSIV/001/III/2019”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Podawcze, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8

w terminie do dnia: 25 marca 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu)

Twoja oferta musi zawierać
Wymagane dokumenty: Oświadczenie o (druk do pobrania ze strony bip.lodzkie.pl):
• CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz
z motywacją,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy bądź kserokopię zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania działalności gospodarczej.
• posiadaniu obywatelstwa polskiego*,
• zgodności charakteru wykonywanej działalności gospodarczej z wymaganiami określonymi
w ogłoszeniu o naborze,
• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
• o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia
17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu
do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych
w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze i jego dokumentacji.

Możesz także dołączyć dokumenty potwierdzające Twoje dodatkowe atuty (kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności).

*Jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego, musisz dodatkowo dołączyć:

– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom,
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
– dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
 certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego
na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
 świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
 świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia
do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo
w Zarządzeniu Nr 5/17 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” ze zm., zwanej dalej „Procedurą naboru”. Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6 %.
Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowi informacja o warunkach pracy na stanowiskach urzędniczych zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w siedzibie przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (załącznik nr 3 do procedury naboru).
Wydział ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru

Dawid Mazurkiewicz