Numer ewidencyjny naboru: 029/KMVI/005/III/2019

Data publikacji ogłoszenia: 8 marca 2019 roku

Termin składania ofert: 18 marca 2019 roku

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Nowoczesna organizacja w sektorze publicznym.

Wyróżnia nas profesjonalizm, etyka i skuteczność w działaniu. Szukamy osób, które wspólnie z nami chcą tworzyć przyjazną
i otwartą administrację publiczną i pozytywny wizerunek urzędnika. Zależy nam na pracownikach, których atutem jest wiedza, zaangażowanie i pozytywna energia.

Dołącz do nas i miej swój wkład w rozwój i jakość regionu łódzkiego.

ze swojej strony gwarantujemy:

Stabilność zatrudnienia – pierwsza umowa na czas określony na 6 miesięcy,

 praca w młodym zespole,
 łatwy dostęp do szkoleń wewnętrznych,
 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 możliwość udziału w różnych projektach, akcjach dobroczynnych,
 respektowanie uprawnień rodzicielskich, pakiet socjalny,
 pakiet ubezpieczeniowy do nabycia na preferencyjnych warunkach,
 rozsądne godziny pracy – wolne weekendy,
 dogodna lokalizacja – centrum miasta.

Dowiedz się więcej na:
www.lodzkie.pl/kariera

stanowisko: Rzecznika Prasowego
1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Poszukiwana osoba do zespołu

w Wydziale: Samodzielne Stanowisko – Rzecznik Prasowy

w Departamencie: Kancelaria Marszałka
który zajmuje się m.in. kreowaniem dobrego wizerunku władz samorządu województwa oraz obsługą medialną marszałka
i członków zarządu.

zadania jakie na ciebie czekają:

• analizowanie publikacji prasowych związanych z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego,
• przygotowywanie i przekazywanie mediom komunikatów o działalności, programach i uczestnictwie
w wydarzeniach marszałka oraz członków Zarządu Województwa Łódzkiego,
• organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych,
• obsługa medialna marszałka oraz członków Zarządu Województwa Łódzkiego,
• opracowywanie publikacji przeznaczonych dla mediów: artykułów, wywiadów, wypowiedzi,
• inspirowanie mediów do tworzenia materiałów prasowych mówiących o działalności urzędu i pracy marszałka oraz członków Zarządu Województwa Łódzkiego,
• współpraca z Wydziałem Informacji i Komunikacji Społecznej, Referatem „Ziemia Łódzka” oraz departamentami urzędu w zakresie promocji i aktywności urzędu/województwa oraz w celu zapewnienia spójnej polityki komunikacyjnej,
• opracowywanie planu działań wizerunkowych urzędu, marszałka oraz członków Zarządu Województwa Łódzkiego,
• proponowanie działań PR wewnątrz urzędu,
• przygotowywanie projektów wystąpień i materiałów informacyjnych dla marszałka i członków Zarządu Województwa Łódzkiego.

profil kandydata:
Nasze wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe,
• posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy lub okresów wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisko,
• wiedza z zakresu ustaw: Prawo Prasowe, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o samorządzie województwa,
• znajomość zasad ochrony danych osobowych,
• wiedza z zakresu: social media, public relations,
• umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Power Point, Outlook) oraz urządzeń biurowych,
• umiejętność nawiązywania kontaktów z dziennikarzami,
• umiejętność wypowiadania się przed kamerą,
• umiejętność organizowania konferencji prasowych,
• umiejętność z zakresu pracy dziennikarskiej: pisanie informacji, wywiadu, wystąpienia, komentarza, komunikatu,
• kompetencje: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność podejmowania decyzji, nastawienie na osiąganie celów, inicjatywa radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,

Pracując u nas musisz także:

• posiadać obywatelstwo polskie,
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadać nieposzlakowaną opinię.

Twoim dodatkowym atutem będzie:

• wykształcenie wyższe z zakresu kierunków studiów humanistycznych, społecznych, prawnych, ekonomicznych,
• posiadanie doświadczenia związanego z pracą dziennikarską w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych,
• posiadanie doświadczenia na stanowisku kierowniczym,
• znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
• znajomość Picture Manager,
• prawo jazdy kat. B.

składanie ofert:

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Rzecznika Prasowego w Kancelarii Marszałka Nr 029/KMVI/005/III/2019 ”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Podawcze, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8

w terminie do dnia: 18 marca 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu)

Twoja oferta musi zawierać
Wymagane dokumenty: Oświadczenie o (druk do pobrania ze strony bip.lodzkie.pl):
• CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz
z motywacją,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kserokopię świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy bądź kserokopię zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania działalności gospodarczej.
• posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• zgodności charakteru wykonywanej działalności gospodarczej z wymaganiami określonymi
w ogłoszeniu o naborze,
• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
• o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu
do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych
w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze i jego dokumentacji.

Możesz także dołączyć dokumenty potwierdzające Twoje dodatkowe atuty (kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności).

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia
do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo
w Zarządzeniu Nr 5/17 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” ze zm., zwanej dalej „Procedurą naboru”. Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6 %.
Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowi informacja o warunkach pracy na stanowiskach urzędniczych zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w siedzibie przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (załącznik nr 3 do procedury naboru).
Wydział ds. Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną)
o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru

Dawid Mazurkiewicz