OFERTA PRACY

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje pracownika na stanowisko

Samodzielne Stanowisko Koordynatora działań info-promo

Wymiar etatu: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu
Miejsce wykonywania pracy: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa

Główne obowiązki:
– realizacja działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją zadań Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
– realizacja procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych związanych
z działaniami info-promo, w tym przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, monitorowanie oraz rozliczanie umów z wykonawcami w tym zakresie
– opracowywanie sprawozdań i planów komunikacji z zakresu info-promo, wieloletnich i rocznych wniosków o dofinansowanie z pomocy technicznej oraz ich późniejsza aktualizacja
– prowadzenie i redagowanie oraz aktualizacja strony intranetowej, a także stron dotyczących działalności CPPC w mediach społecznościowych;
– redagowanie treści strony internetowej CPPC oraz Biuletynu Informacji Publicznej CPPC,
– tworzenie szablonów dokumentów oraz – we współpracy z pozostałymi działami – dbanie o zachowanie spójności identyfikacji wizualnej, zarówno dla programów operacyjnych, jak i CPPC
– prowadzenie rejestrów/baz danych w zakresie info-promo

Wymagane niezbędne kwalifikacje:
– wykształcenie wyższe, preferowane: Dziennikarstwo, Polonistyka, Public Relations, Marketing i Zarządzanie (mile widziane studia podyplomowe z zarządzania projektami i/lub funduszami unijnymi)
– dobra znajomość języka angielskiego

Pożądane umiejętności i doświadczenie:
– doświadczenie w tworzeniu planów działań informacyjno-promocyjnych oraz budżetów na działania informacyjno-promocyjne, w tym dla programów współfinansowych z UE
– doświadczenie w przygotowywaniu zamówień publicznych na realizację zadań informacyjno-promocyjnych
– doświadczenie w budowie, wdrożeniu i rozwoju strategii marketingowych
– doświadczenie w realizacji, sprawozdawczości i nadzorze/rozliczaniu kampanii marketingowych
– doświadczenie w realizacji lub nadzorze nad realizacją zawartości treści kilku portali internetowych, wiedza z zakresu nowoczesnych kanałów komunikacji (m.in. media społecznościowe)
– doświadczenie w badaniu efektywności działań marketingowych
– znajomość zagadnień dotyczących info-promo w ramach funduszy europejskich
Wymagania pożądane:
– umiejętność analitycznego myślenia
– umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy w zespole
– dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office
– komunikatywność
– inicjatywa
– samodzielność
Wymagane dokumenty:
– życiorys i list motywacyjny;
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub
w przyszłości przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z ustawą
z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922
z późn. zm.)”
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
– kopie świadectw pracy
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe w pracy związanej z głównymi obowiązkami zawartymi
w ogłoszeniu

Inne dokumenty i oświadczenia:
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;
– kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:
24 lipca 2017 r.
Sposób składania dokumentów:

drogą elektroniczną na adres: anna.wisniewska@cppc.gov.pl
z dopiskiem „Oferta pracy 35/2017/DS”
Inne informacje:
– w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail
– forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu
– po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia
– metody/techniki, które stosowane będą podczas naboru:
• weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zaproszeni zostaną wybrani kandydaci)
• sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie)
• rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo)
– oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty
a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą – data stempla pocztowego)
– brak przekazania kompletu wymaganych dokumentów oznacza odrzucenie aplikacji na etapie oceny formalnej

– kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru
– dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 315 22 00.