Sygnatura ogłoszenia PO V WO 1112.16.2018

Prokurator Okręgowy w Warszawie informuje, o możliwości zatrudnienia pracowników na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Ilość etatów: – 5,0
Stanowisko: sekretarka/sekretarz (z grupy innych pracowników prokuratury)

Miejsce pracy – Warszawa i Piaseczno

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku sekretarka/sekretarz – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485.) – 2170,- zł.

Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach pracy:

– rejestracja wpływającej i wysyłanej korespondencji,
– przekazywanie korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne,
– sporządzanie projektów pism i przepisywanie rękopisów w edytorze tekstów,
– sporządzanie kserokopii dokumentów,
– sporządzenie kart przeglądowych i numerowanie akt spraw,
– pomoc przy porządkowaniu materiałów archiwalnych,
– ekspediowanie korespondencji,
– wykonywanie innych pomocniczych czynności biurowych wynikających z prac sekretariatu,
– wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych służbowych.

Wymagania konieczne:

– pełna zdolność do czynności prawnych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– wykształcenie średnie,
– umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),

Wymagania pożądane:

– samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,
– komunikatywność,
– umiejętność pracy w zespole,
– wysoka kultura osobista,
– umiejętność organizacji pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury ogłoszenia),
– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

Dokumenty należy składać w terminie do: 25 kwietnia 2018 r. bezpośrednio w siedzibie Prokuratury lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury ogłoszenia pod adres:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru polegającego na praktycznym sprawdzianie umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

Inne informacje:
• Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
(decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
• Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu.
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów
• Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 225 lub (22) 21 73 219.

Prokurator Okręgowy
w Warszawie
/Paweł Blachowski/