Warszawa, dnia 06 sierpnia 2019 r.
Sygnatura ogłoszenia PO V WO 1112. 13 .2019

Prokurator Okręgowy w Warszawie informuje, o możliwości zatrudnienia pracowników na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Ilość etatów: – 2,0
Stanowisko: sekretarka/sekretarz (z grupy innych pracowników prokuratury)

Miejsce pracy – Warszawa – 2 etaty

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku sekretarka/sekretarz – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów
i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.) –
2450,- zł – brutto

Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach pracy:

– rejestracja wpływającej i wysyłanej korespondencji,
– przekazywanie korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne,
– sporządzanie projektów pism i przepisywanie rękopisów w edytorze tekstów,
– sporządzanie kserokopii dokumentów,
– sporządzenie kart przeglądowych i numerowanie akt spraw,
– pomoc przy porządkowaniu materiałów archiwalnych,
– ekspediowanie korespondencji,
– wykonywanie innych pomocniczych czynności biurowych wynikających z prac sekretariatu,
– wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych służbowych.

Wymagania konieczne:

– pełna zdolność do czynności prawnych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– wykształcenie średnie,
– umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie),

Wymagania pożądane:

– samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,
– komunikatywność,
– umiejętność pracy w zespole,
– wysoka kultura osobista,
– umiejętność organizacji pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury ogłoszenia),
2) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
3) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
7) oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

Dokumenty należy składać w terminie do 20 sierpnia 2019 roku bezpośrednio w siedzibie Prokuratury lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury ogłoszenia pod adres:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru polegającego na praktycznym sprawdzianie umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

Inne informacje:
• Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
• Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu.
• Osobom, które nie spełnią wymogów formalnych nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
• Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 225 lub (22) 21 73 219.

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, że:
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Warszawie z siedzibą przy ul. Chocimskiej 28, 00-791 Warszawa tel. 22 217 31 20, e mail: sekretariat@warszawa.po.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem email: iod@warszawa.po.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora lub zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku zawarcia w dokumentach danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niewynikającym z przepisów prawa – wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r, w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w naborze. Podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Prokurator Okręgowy
w Warszawie
/Paweł Blachowski/