OFERTA PRACY
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
poszukuje pracownika na stanowisko
specjalista/starszy specjalista
w Wydziale Kontraktacji
w Departamencie Projektów e-Administracji

Wymiar etatu: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu – 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

Główne obowiązki:
– opracowywanie i opiniowanie dokumentów programowych, opiniowanie projektów wytycznych oraz innych dokumentów
– udział w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia naborów
– weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez beneficjentów oraz wykonanie prac związanych z oceną złożonych wniosków
– przygotowanie umów o dofinansowanie
– współpraca z innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz współpraca z ekspertami w zakresie oceny projektów
– wprowadzanie i pozyskiwanie danych z LSI/SL w ramach przyznanych uprawnień
– opiniowanie projektów dokumentów, sporządzanie i aktualizacja procedur według właściwości wydziału, przygotowanie propozycji tematów do rocznych planów ewaluacji oraz koordynacja w obszarze przygotowania i opiniowania dokumentów programowych
Wymagane niezbędne kwalifikacje:
– wykształcenie – wyższe magisterskie
– staż pracy: co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego dla stanowiska specjalista lub co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego dla stanowiska starszy specjalista
– co najmniej 6 miesięczne potwierdzone doświadczenie zawodowe w pracy związanej z głównymi obowiązkami zawartymi w ogłoszeniu
– szczegółowa znajomość zagadnień merytorycznych objętych zakresem działania departamentu/wydziału
– dobra znajomość języka angielskiego
Wymagane umiejętności:
– wymagana znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
– znajomość procedur związanych z wdrażaniem programów rozwoju regionalnego współfinansowanych ze środków Funduszy strukturalnych UE
– znajomość przepisów Unii Europejskiej w zakresie Funduszy strukturalnych UE
– znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
– doświadczenie w przeprowadzaniu naborów oraz weryfikacji wniosków
o dofinansowanie

Wymagania pożądane:
– umiejętność analitycznego myślenia
– umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy w zespole
– dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office
– komunikatywność
– inicjatywa
– samodzielność

Wymagane dokumenty:
– życiorys i list motywacyjny
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn.zm.)”
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
– kopie świadectw pracy
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe
Inne dokumenty i oświadczenia:
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
– kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności
Termin składania dokumentów:
17 stycznia 2018 r.
Miejsce składania dokumentów:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13a
01-044 Warszawa
z dopiskiem: „Oferta pracy 68/2017/DEA” Marlena Rząsa – do rąk własnych
lub
drogą elektroniczną na adres: MRzasa@cppc.gov.pl

Inne informacje:
– w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail
– forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu
– po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia
– metody/techniki, które stosowane będą podczas naboru:
• weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zaproszeni zostaną wybrani kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne),
• sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie),
• rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo).
– oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty
a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą – data stempla pocztowego)
– kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru
– dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 315 22 63.

Oferujemy:
– miłą atmosferę pracy w młodym i dynamicznym zespole
– umowę o pracę
– szeroki zakres szkoleń, w tym możliwość dofinansowania studiów podyplomowych
– możliwość korzystania z dodatkowych benefitów (pakiet rekreacyjno-sportowy)
– możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia w pracy przy unikalnych projektach finansowanych ze środków unijnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
– elastyczny czas pracy
– nowoczesne biuro w dogodnej lokalizacji