OFERTA PRACY

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje pracowników na stanowisko
Specjalista/Starszy specjalista

w Wydziale Kontroli
w Departamencie Systemowym
Wymiar etatu: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu (1 etat)
Miejsce wykonywania pracy: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa
Główne obowiązki:
– przeprowadzanie kontroli projektów w miejscu ich realizacji oraz w siedzibie beneficjenta, obejmujących weryfikację prawidłowości i zgodności realizowanych projektów z postanowieniami umowy o dofinansowanie w tym sporządzanie informacji pokontrolnej i zaleceń pokontrolnych;
– organizacja pracy w zespole kontrolującym i/lub w roli kierownika zespołu kontrolującego (starszy specjalista) oraz monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych;
– analizowanie, identyfikowanie oraz monitoring nieprawidłowości zgodnie
z procedurą informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy unijnych;
– przekazywanie wyników kontroli do właściwej Instytucji Pośredniczącej dla POIG/Instytucji Zarządzającej dla POIG i POPC/Instytucji Audytowej, sporządzanie planów kontroli projektów na miejscu oraz sprawozdań z realizacji planu kontroli
i kontroli doraźnych, sporządzanie sprawozdań z realizacji programu operacyjnego
w ramach Departamentu oraz we współpracy z komórkami organizacyjnymi CPPC.
Pozostałe obowiązki:
– sporządzanie i aktualizacja procedur CPPC w zakresie kontroli, procedury odwoławczej, mechanizmów kontrolnych oraz ścieżki audytu w ramach Departamentu oraz we współpracy z komórkami organizacyjnymi CPPC według właściwości;
– współpraca z pozostałymi Departamentami CPPC w zakresie przekazywania informacji o wynikach kontroli i ustaleniach skutkujących korektą finansową lub niekwalifikowalnością wydatków oraz wymiany informacji dotyczących procesu zarządzania nieprawidłowościami, dokonywanie wpisów do elektronicznych baz danych w zakresie realizowanych zadań; przygotowywanie analiz i zestawień danych dotyczących kontroli i nieprawidłowości;
– obsługa firm zewnętrznych w zakresie przygotowywania dokumentów, weryfikacji dokumentacji pokontrolnej.

Wymagane niezbędne kwalifikacje:
 wykształcenie wyższe;
– staż pracy: co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego dla stanowiska specjalista lub co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego dla stanowiska starszy specjalista.
Wymagane umiejętności:
– znajomość procedur związanych z wdrażaniem programów rozwoju regionalnego
współfinansowanych ze środków Funduszy strukturalnych UE;
– znajomość zasad wdrażania i dokumentów związanych z wdrażaniem Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym wytycznych do kontroli;
– znajomość przepisów Unii Europejskiej w zakresie Funduszy strukturalnych UE,
– znajomość ksiąg rachunkowych, w tym ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
– znajomość zagadnień finansowych w tym weryfikacja śladu rewizyjnego, ewidencji księgowej, umiejętność weryfikacji polityki rachunkowości, obiegu dokumentów
i kontroli dokumentów księgowych oraz inwentaryzacji;
– bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point);
– prawo jazdy kat B z doświadczeniem;
– umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole;
– umiejętność analitycznego myślenia;
– odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
– gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju;
– umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
– bardzo wysoka kultura osobista.
Starszy specjalista pełni rolę Kierownika Zespołu kontrolującego.
Wymagania pożądane:
– ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Kontroli i Audytu projektów współfinansowanych ze środków UE oraz pokrewnych, z zakresu projektów unijnych lub Rachunkowości i Finansów;
– znajomość technologii wykorzystywanych przy budowie infrastruktury teleinformatycznej;
– znajomość zagadnień związanych z sieciami światłowodowymi oraz dostępem radiowym do internetu;
– znajomość podstaw budowy systemów informatycznych;
– znajomość narzędzia Oracle BIEE w zakresie generowania danych;
– znajomość KSI SIMIK, SL2014;
– doświadczenie w kontakcie z Beneficjentami;
– umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych urzędowych;
– doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
Oferujemy:
– miłą atmosferę pracy w młodym i dynamicznym zespole;
– umowę o pracę;
– jasną ścieżkę rozwoju i awansu;
– szeroki zakres szkoleń;
– możliwość dofinansowania studiów podyplomowych;
– możliwość korzystania z dodatkowych benefitów (pakiet rekreacyjno-sportowy);
– możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia w pracy przy unikalnych projektach finansowanych ze środków unijnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
– elastyczny czas pracy;
– nowoczesne biuro w dogodnej lokalizacji.
Wymagane dokumenty:
– życiorys i list motywacyjny
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn.zm.)”
– skany dokumentów potwierdzających wykształcenie;
– skany świadectw pracy;
– skany dokumentów potwierdzające wymagane niezbędne kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe.
Inne dokumenty i oświadczenia:
– skany dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
– skany innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności
Termin składania dokumentów:
16 lutego 2018 r.
Sposób składania dokumentów:
Drogą elektroniczną na adres: marek.kossakowski@cppc.gov.pl
Tytuł maila: „Oferta pracy 6/2018/DS”
Inne informacje:
– w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail
– forma zatrudnienia umowa na czas na czas próbny/określony
– po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają usunięciu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia
– metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru:
• weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zostaną zaproszeni wybrani kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne),
• sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie),
• rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo),
– oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty),
– kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.