OFERTA PRACY

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje pracownika na stanowisko
Specjalista/Starszy specjalista

w Wydziale Zamówień Publicznych
w Departamencie Prawnym

Wymiar etatu: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu – 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa

Główne obowiązki:
– kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych ustawą prawo zamówień publicznych jak i zamówień pozaustawowych, ogłaszanych i realizowanych przez CPPC w związku z realizacją jej zadań, w szczególności:
 przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 udział w pracach komisji przetargowych,
 dokonywanie oceny ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenia zamówienia publicznego;
– udzielanie porad i przekazywanie informacji w zakresie procedur przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych w CPPC.

Pozostałe obowiązki:
– praca w komisjach przetargowych w zamówieniach udzielanych przez jednostkę;
– uzgadnianie treści opracowanych przez pracowników CPPC pism sporządzonych w zakresie właściwości Wydziału Zamówień Publicznych;
– współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi CPPC w realizacji powierzonych obowiązków służbowych, w granicach określonych przez przełożonych;
– wykonywanie poleceń Dyrektora jednostki i właściwych Dyrektorów Departamentów, do których należą w szczególności: przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami;
Wymagane niezbędne kwalifikacje:
– wykształcenie wyższe;
– staż pracy/doświadczenie zawodowe: co najmniej 24 miesiące;
– szczegółowa znajomość obowiązujących przepisów dot. zamówień publicznych (ustawa pzp, akty wykonawcze, opinie i wytyczne UZP);
– co najmniej 24 miesięczne (a w przypadku specjalisty – 12 miesięczne), potwierdzone doświadczenie zawodowe w pracy związanej z głównymi obowiązkami zawartymi w ogłoszeniu.
Wymagane umiejętności:
– znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych (szczególnie ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do niej);
– znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy strukturalnych, w tym regulacji krajowych oraz wspólnotowych w zakresie wdrażania programów i projektów finansowanych ze środków UE;
– bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point);
– umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole;
– umiejętność analitycznego myślenia;
– odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
– umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
– bardzo wysoka kultura osobista.
Wymagania pożądane:
– ukończenie lub w trakcie studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
– umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych urzędowych;
– znajomość zasad dotyczących wydatkowania funduszy UE a w szczególności wytycznych do kontroli.
Wymagane dokumenty:
– życiorys i list motywacyjny
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn.zm.)”
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
– kopie świadectw pracy;
– dokumenty potwierdzające wymagane niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
Inne dokumenty i oświadczenia:
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
– kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności
Termin składania dokumentów:
23 stycznia 2018 r.
Miejsce składania dokumentów:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa
z dopiskiem: „Oferta pracy 1/2018/DP” Piotr Ciechanowski do rąk własnych
lub drogą elektroniczną na adres: PCiechanowski@cppc.gov.pl
Inne informacje:
– w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail;
– forma zatrudnienia umowa o pracę;
– po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia;
– metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru:
• weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zostaną zaproszeni wybrani kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne),
• sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie),
• rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo),
– oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty
a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą – data stempla pocztowego);
– kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru;
– CPPC zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami;
– dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 315 22 97.

Oferujemy:
– miłą atmosferę pracy w młodym i dynamicznym zespole;
– umowę o pracę;
– szeroki zakres szkoleń, w tym możliwość dofinansowania studiów podyplomowych;
– możliwość korzystania z dodatkowych benefitów (pakiet rekreacyjno-sportowy);
– możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia w pracy przy unikalnych projektach finansowanych ze środków unijnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
– elastyczny czas pracy;
– nowoczesne biuro w dogodnej lokalizacji.