Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Analizowanie dostępnych źródeł informacji (w tym wynikających z realizacji procesów i procedur) w zakresie możliwości wystąpienia ryzyka naruszenia prawa w przedsięwzięciach prowadzonych w Zakładzie oraz opracowywanie raportów z przeprowadzonych analiz, a także inicjowanie działań służących wyjaśnianiu incydentów o charakterze korupcyjnym lub nadużyć w Zakładzie.

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:
Niezbędne:
– wykształcenie wyższe

Pożądane:
– wykształcenie wyższe (statystyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja)
– minimum 1 rok stażu pracy
– doświadczenie zawodowe w administracji lub komórkach kontroli albo audycie

Wymagania dodatkowe:
– umiejętność obsługi programów wchodzących w skład pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook)
– zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
– nastawienie na wyniki, konsekwencja w działaniu
– otwartość na zmiany, nastawienie na rozwój
– rzetelność i komunikatywność (umiejętność komunikacji pisemnej, werbalnej i niewerbalnej)
– umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
– zdolność do radzenia sobie ze stresem i presją czasu

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie :
– CV
– list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 733411
– odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

do dnia 13 lutego 2019 roku na adres:
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Informacje dodatkowe:
– proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną, test praktyczny dot. sprawdzenia umiejętności analizowania informacji, wyciągania wniosków oraz poprawnego przekazywania informacji pisemnej a także test Thomasa
– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
– złożonych dokumentów nie zwracamy
– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
– dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
– do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:
– sprzęt komputerowy,
– sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:
– spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
– polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
– budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
– wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
– drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
– w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek “OFERTA PRACY”.
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.