Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje o rekrutacji na zastępstwo do Departamentu Kontroli Wewnętrznej na stanowisko ds. analiz i identyfikacji zagrożeń korupcyjnych.
Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:
Niezbędne:
– wykształcenie wyższe
– minimum 1 rok stażu pracy
Pożądane:
– doświadczenie zawodowe w administracji, kontroli, audycie
– wyszukiwanie i analiza danych zastanych, również w Internecie i bazach danych dostępnych przez Internet
Wymagania dodatkowe:
– umiejętność obsługi programów wchodzących w skład pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook)
– zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
– nastawienie na wyniki, konsekwencja w działaniu
– otwartość na zmiany, nastawienie na rozwój
– rzetelność i komunikatywność (umiejętność komunikacji pisemnej, werbalnej i niewerbalnej)
– umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
– zdolność do radzenie sobie ze stresem i presją czasu
– rzetelność i komunikatywność (umiejętność komunikacji pisemnej, werbalnej i niewerbalnej)
– umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
– zdolność do radzenia sobie ze stresem i presją czasu
Zadania:
– analizuje dostępne źródła informacji (w tym wynikające z realizacji procesów i procedur)
w zakresie możliwości wystąpienia ryzyka naruszenia prawa w przedsięwzięciach prowadzonych w Zakładzie oraz opracowuje raporty z przeprowadzonych analiz
– współpracuje przy koordynacji realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019 w Zakładzie
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie: CV, listu motywacyjnego z odręcznie odpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) oraz kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopii świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy do dnia 14 lutego 2018 roku na adres:
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa
Proces rekrutacji obejmować będzie test praktyczny dot. sprawdzenia umiejętności analizowania informacji, wyciągania wniosków oraz poprawnego przekazywania informacji pisemnej, test Thomasa oraz rozmowę kwalifikacyjną. Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Złożonych dokumentów nie zwracamy. Oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana. Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Centrali ZUS w godzinach funkcjonowania jednostki). Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością.
Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek “OFERTA PRACY”.
Prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.