Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje o rekrutacji do Departamentu Kontroli Wewnętrznej na stanowisko ds. kontroli.
Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:
Niezbędne:
– wykształcenie wyższe
– minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli wewnętrznej lub audytu
– minimum 3 lata stażu pracy
Pożądane:
– wykształcenie wyższe (rachunkowość, ekonomia, administracja, finanse publiczne, zamówienia publiczne)
– studia podyplomowe (kontrola wewnętrzna i audyt, audyt bezpieczeństwa, kontroling, kontrola finansowa, prawo pracy, prawo finansowe, finanse publiczne, zamówienia publiczne)
– minimum 2 lata pracy w komórkach kontroli
Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie w kontroli w obszarze finansów (pożądane doświadczenie w kontroli finansów publicznych)
– nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
– terminowość i rzetelność
– samodzielność i odpowiedzialność
– poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
– działanie procesowe/nastawienie na proces
– umiejętność podejmowania decyzji
– umiejętność rozwiązywania problemów
– umiejętność poprawnego wnioskowania
– stanowczość/pewność siebie
– umiejętność przekonywania
– umiejętność współpracy
– umiejętność stosowania przepisów
– umiejętność obsługi pakietu MS Office
– komunikatywność (umiejętność komunikacji pisemnej, werbalnej i niewerbalnej)
– umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
– zdolność radzenia sobie ze stresem i presją czasu
Zadania:
– koordynuje prace zespołów opracowujących procedury kontroli
– opracowuje, aktualizuje oraz dokonuje przeglądów procedur kontroli
– prowadzi kontrolę instytucjonalną procesów przebiegających w Zakładzie oraz sporządza dokumentację z przeprowadzonych kontroli
– prowadzi kontrole funkcjonalne w wydziałach kontroli wewnętrznej oddziałów Zakładu
– kieruje zespołami kontrolującymi złożonymi z pracowników Departamentu i pracowników wydziałów kontroli wewnętrznej oddziałów Zakładu
– koordynuje kontrole zlecone do przeprowadzenia wydziałom kontroli wewnętrznej oddziałów Zakładu
– analizuje i opracowuje wyniki przeprowadzonych kontroli oraz sporządza bieżące informacje w tym zakresie
– prowadzi postępowania wyjaśniające związane z ustaleniami dokonanymi przez wydziały kontroli wewnętrznej oddziałów Zakładu i przygotowuje projekty wystąpień w tym zakresie
– uczestniczy w opracowywaniu propozycji tematów do rocznych planów kontroli
Miejscem świadczenia pracy będzie Centrala ZUS w Warszawie.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie: CV, listu motywacyjnego z odręcznie podpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) oraz kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopii świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe do dnia 29 grudnia 2017 roku na adres:
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa
Proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzenie umiejętności analizowania informacji, wyciągania wniosków, poprawnego przekazywania informacji pisemnej oraz test Thomasa. Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Złożonych dokumentów nie zwracamy. Oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana. Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Centrali ZUS w godzinach funkcjonowania jednostki). Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością.
Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek “OFERTA PRACY”.
Prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.