Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje o rekrutacji na stanowisko ds. kontroli w Departamencie Kontroli Wewnętrznej
Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy
Niezbędne:
– wykształcenie wyższe
– minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z przeprowadzaniem kontroli wewnętrznej, audytu lub sprawowania nadzoru
– minimum 3 lata stażu pracy w jednostkach administracji publicznej
Pożądane:
– wykształcenie wyższe (polityka społeczna, ubezpieczenia społeczne, administracja)
– studia podyplomowe (kontrola wewnętrzna i audyt, finanse publiczne)

Wymagania dodatkowe
– znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego i ubezpieczeń społecznych
– umiejętność obsługi programów wchodzących w skład pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook)
– samodzielność i odpowiedzialność
– umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
– stanowczość/pewność siebie
– umiejętność przekonywania
– umiejętność współpracy
– umiejętność stosowania przepisów
– zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
– nastawienie na wyniki, konsekwencja w działaniu
– otwartość na zmiany, nastawienie na rozwój
– rzetelność, terminowość i komunikatywność (umiejętność komunikacji pisemnej, werbalnej i niewerbalnej)
– umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
– zdolność do radzenia sobie ze stresem i presją czasu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych i postępowań wyjaśniających oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie, kierowanie zespołami kontrolującymi i koordynacja kontroli prowadzonych przez terenowe jednostki organizacyjne.

Wymagane dokumenty
– CV
– list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 721606
– odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce “Wymagana klauzula”)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
– kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
– kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

Termin, do którego należy składać dokumenty 13 lipca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Dodatkowe informacje
– proces rekrutacji obejmować będzie test praktyczny dot. sprawdzenia umiejętności analizowania informacji, wyciągania wniosków oraz poprawnego przekazywania informacji pisemnej, test Thomasa oraz rozmowę kwalifikacyjną
– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
– złożonych dokumentów nie zwracamy
– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
– dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
– do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Wymagana klauzula Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek “OFERTA PRACY”.
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.