Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje o rekrutacji do Gabinetu Prezesa na stanowisko ds. obsługi Zarządu.
Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:
Niezbędne:
– wykształcenie średnie (w trakcie studiów) lub wyższe
– minimum 1 rok stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego
Pożądane:
– minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą organizacyjną organów kolegialnych
– minimum 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z obsługą organizacyjno-asystencką
– znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1
Wymagania dodatkowe:
– umiejętność sporządzania notatek ze spotkań
– umiejętność przygotowywania prezentacji multimedialnych
– umiejętność obsługi pakietu MS Office
– nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
– terminowość i rzetelność
– samodzielność i odpowiedzialność
– poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
– działanie procesowe/nastawienie na proces
– umiejętność rozwiązywania problemów
– asertywność
– opanowanie
– odporność na stres
– umiejętność współpracy
Zadania:
– przygotowywanie materiałów, sprawozdań, zestawień na potrzeby Członka Zarządu
– opracowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby Członka Zarządu
– monitorowanie realizacji zadań zlecanych przez Członka Zarządu
– prowadzenie kalendarza Członka Zarządu oraz organizacja spotkań Członka Zarządu
– organizacja podróży służbowych Członka Zarządu
– udział i sporządzanie notatek ze spotkań, w których uczestniczy Członek Zarządu
– koordynowanie obiegu informacji i korespondencji pomiędzy Członkiem Zarządu a komórkami organizacyjnymi Centrali Zakładu
– wsparcie w realizacji projektów nadzorowanych przez Członka Zarządu
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie: CV, listu motywacyjnego
z odręcznie podpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) oraz kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie: świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w tym zaświadczenia z uczelni potwierdzającego, że kandydat jest studentem – w przypadku braku wykształcenia wyższego), kserokopii świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy do dnia 15 marca 2018 roku na adres:
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa
Proces rekrutacji będzie obejmował sprawdzenie umiejętności w zakresie opracowania i przygotowania formalnego pisma oraz rozmowę kwalifikacyjną. Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Złożonych dokumentów nie zwracamy. Oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana. Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Centrali ZUS w godzinach funkcjonowania jednostki). Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością.
Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek “OFERTA PRACY”.
Prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.