Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
– opiniuje projekty aktów prawa Unii Europejskiej, umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym oraz projekty aktów prawa krajowego,
– analizuje dokumenty robocze przygotowywane w ramach prac Komisji Europejskiej i Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego,
– analizuje zasadność przystąpienia RP do postępowań prejudycjalnych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE,
– sporządza projekty wytycznych i wyjaśnień dotyczących prawidłowego i jednolitego stosowania postanowień rozporządzeń unijnych i umów międzynarodowych oraz polskich przepisów prawnych realizowanych z zastosowaniem tych umów, w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych,
– analizuje bieżący stan prawny i orzecznictwo sądów, w tym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych oraz przygotowuje w tym zakresie odpowiednie wyjaśnienia i wytyczne.

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:
Niezbędne:
– wykształcenie wyższe magisterskie (prawo)

Pożądane:
– studia podyplomowe (prawo europejskie, prawo międzynarodowe, ubezpieczenia społeczne)

Wymagania dodatkowe:
– nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
– terminowość i rzetelność
– samodzielność i odpowiedzialność
– poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
– działanie procesowe/nastawienie na proces
– umiejętność podejmowania decyzji
– umiejętność rozwiązywania problemów
– umiejętność poprawnego wnioskowania
– umiejętność obsługi pakietu MS Office

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie :
– CV
– list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 728904
– odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce “Wymagana klauzula”)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
do dnia 28 listopada 2018 roku na adres:
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Informacje dodatkowe:
– poszukujemy dwóch kandydatów na stanowisko
– proces rekrutacji będzie obejmował test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną
– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
– złożonych dokumentów nie zwracamy
– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
– dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
– do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:
– sprzęt komputerowy,
– sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:
– spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
– polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
– wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
– konieczność poruszania się po całym obiekcie,
– konieczność wykonywania pracy poza biurem,
– konieczność odbywania podróży służbowych,
– budynek 3 -piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
– miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
– wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
– drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
– w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek “OFERTA PRACY”.
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.