Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
– tworzy narzędzia obliczeniowe wspomagające prace aktuarialne w oparciu o opracowane metody
– opracowuje publikacje z zakresu prognoz dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz opracowania problemowe w kontekście prowadzonych prac analitycznych oraz informacji gromadzonych w departamencie
– przygotowuje szacunki skutków finansowych projektowanych zmian przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, w tym szacuje skutki finansowe waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych
– uczestniczy w przygotowaniu opinii aktów prawnych z dziedziny ubezpieczeń społecznych i pokrewnych

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:
Niezbędne:
– wykształcenie wyższe

Pożądane:
– wykształcenie wyższe (matematyka, ekonometria, ekonomia)
– minimum 2 lata pracy związanej z zastosowaniem matematyki oraz stosowaniem obliczeń komputerowych

Wymagania dodatkowe:

– umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programu MS Excel
– znajomość języka SQL (tworzenie zapytań SQL)
– nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
– terminowość i rzetelność
– samodzielność i odpowiedzialność
– poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
– działanie procesowe/nastawienie na proces
– umiejętność podejmowania decyzji
– umiejętność rozwiązywania problemów
– pewność siebie
– umiejętność przekonywania
– umiejętność współpracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie :
– CV
– list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 738833
– odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce “Wymagana klauzula”)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

do dnia 31 maja 2019 roku na adres:
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowe informacje:
– proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie praktycznej znajomości MS Excel i SQL
– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
– złożonych dokumentów nie zwracamy
– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
– dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
– do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:
– sprzęt komputerowy,
– sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:
– spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
– polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
– konieczność poruszania się po całym obiekcie,
– budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
– wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
– drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
– w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek “OFERTA PRACY”.
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.