Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informuje o rekrutacji do Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych na stanowisko ds. prognozowania i oceny skutków finansowych projektowanych zmian przepisów ubezpieczeniowych.
Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:
Niezbędne:
– wykształcenie wyższe
Pożądane:
– wykształcenie wyższe (matematyka, ekonometria, ekonomia)
– minimum 2 lata pracy związanej z zastosowaniem matematyki oraz stosowaniem obliczeń komputerowych
Wymagania dodatkowe:
– umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programu MS Excel
– znajomość języka SQL (tworzenie zapytań SQL)
– nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
– terminowość i rzetelność
– samodzielność i odpowiedzialność
– poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
– działanie procesowe/nastawienie na proces
– umiejętność podejmowania decyzji
– umiejętność rozwiązywania problemów
– pewność siebie
– umiejętność przekonywania
– umiejętność współpracy
Zadania:
– tworzy narzędzia obliczeniowe wspomagające prace aktuarialne w oparciu o opracowane metody
– opracowuje publikacje z zakresu prognoz dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz opracowania problemowe w kontekście prowadzonych prac analitycznych oraz informacji gromadzonych w departamencie
– przygotowuje szacunki skutków finansowych projektowanych zmian przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, w tym szacuje skutki finansowe waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych
– uczestniczy w przygotowaniu opinii aktów prawnych z dziedziny ubezpieczeń społecznych
i pokrewnych
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie: CV, listu motywacyjnego z odręcznie podpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) oraz kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie do dnia 26 kwietnia 2018 roku na adres:
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa
Proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie praktycznej znajomości MS Excel i SQL. Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Złożonych dokumentów nie zwracamy. Oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana. Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Centrali ZUS w godzinach funkcjonowania jednostki). Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością.
Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek “OFERTA PRACY”.
Prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.