Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje o rekrutacji do Gabinetu Prezesa na stanowisko ds. skarg i wniosków oraz sprawozdawczości.
Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:
Niezbędne:
– wykształcenie wyższe
– minimum 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z ubezpieczeniami społecznymi lub postępowaniem administracyjnym
– minimum 3 lata stażu pracy
Pożądane:
– studia podyplomowe (administracja, ubezpieczenia społeczne)
– mile widziani absolwenci prawa, administracji
Wymagania dodatkowe:
– znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
– znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
– znajomość przepisów dotyczących rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
– mile widziane umiejętności analityczne
– umiejętność obsługi pakietu MS Office
– umiejętność współpracy z innymi pracownikami
– umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
– rzetelność i komunikatywność
– orientacja na klienta
– umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
Zadania:
– prowadzi ewidencję skarg i wniosków dla Centrali ZUS oraz ewidencję petycji dla Zakładu
– monitoruje, koordynuje oraz nadzoruje terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Centrali ZUS oraz rozpatruje i obsługuje petycje wpływające do Zakładu
– opracowuje zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg, wniosków i petycji rozpatrywanych przez Gabinet Prezesa
– opracowuje zasady i procedury w zakresie systemów i procesów dotyczących rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz opiniuje propozycje rozwiązań w tym zakresie, zgłaszane przez inne komórki organizacyjne / TJO
– prowadzi kontrole funkcjonalne w TJO w zakresie weryfikacji postępowania dotyczącego rozpatrywania skarg i wniosków
– sporządza sprawozdania z zakresu załatwiania skarg, wniosków i petycji
– sporządza informacje, analizy i opracowania z zakresu działalności Zakładu, zgodnie z wytycznymi kierownictwa Zakładu
– opracowuje roczne sprawozdania dotyczące współpracy Zakładu z instytucjami zewnętrznymi
– udziela wyjaśnień klientom Zakładu z zakresu skarg, wniosków i petycji
– zapewnia obsługę korespondencji przesyłanej do Zakładu na adres elektroniczny: skargi@zus.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie: CV, listu motywacyjnego z odręcznie podpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) oraz kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopii świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe do dnia 25 maja 2018 roku na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa
Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Złożonych dokumentów nie zwracamy. Oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana. Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Centrali ZUS w godzinach funkcjonowania jednostki). Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością.
Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek “OFERTA PRACY”
Prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.