Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych w Centrali realizowanych w systemie scentralizowanym oraz zamówień publicznych dotyczących potrzeb komórek organizacyjnych
• przygotowuje, prowadzi i przechowuje dokumentację przydzielonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapewnia prawidłową obsługę prac komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
• opiniuje i weryfikuje wnioski komórek organizacyjnych Centrali o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
•przygotowuje projekty stanowisk dotyczących środków ochrony prawnej oraz reprezentuje Prezesa Zakładu w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą
• opracowuje projekty ogłoszeń i informacji wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przekazuje je do publikacji – zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych
• opracowuje projekty uwag i wniosków do protokołu kontrolnego oraz zaleceń pokontrolnych
• współpracuje z oddziałami
• przeprowadza kontrole funkcjonalne

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy
Niezbędne:

• wykształcenie wyższe magisterskie
• minimum 0,5 roku doświadczenia zawodowego w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych
• minimum 1 rok stażu pracy

Pożądane:
• wykształcenie wyższe magisterskie (prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie, kierunki techniczne)
• ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych oraz szkolenia podwyższające poziom wiedzy w tym zakresie
• minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych i udział w pracach komisji przetargowych na roboty budowlane po stronie Zamawiającego

Wymagania dodatkowe
• umiejętność obsługi pakietu MS Office
• nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
• terminowość i rzetelność
• samodzielność i odpowiedzialność
• poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
• umiejętność podejmowania decyzji
• umiejętność rozwiązywania problemów
• stanowczość/pewność siebie
• umiejętność przekonywania
• umiejętność poprawnego wnioskowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie :
• CV
• list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 730089
• odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
do dnia 211 grudnia 2018 roku na adres:
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Informacje dodatkowe:
• miejscem świadczenia pracy będzie Centrala ZUS w Warszawie
• skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
• złożonych dokumentów nie zwracamy
• oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
• dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
• do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:
• sprzęt komputerowy,
• sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:
• spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
• polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
• wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
• konieczność poruszania się po całym obiekcie,
• konieczność wykonywania pracy poza biurem,
• konieczność odbywania podróży służbowych,
• budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
• w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zuspl) w zakładce “Praca w ZUS”.