Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Opracowywanie i wsparcie przy wdrażaniu regulacji w obszarze funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Zakładzie oraz ich aktualizacja i przegląd, współdziałanie z zewnętrznymi organami kontroli w sprawach związanych z kontrolami prowadzonymi przez te organy, analizowanie materiałów i opracowywanie projektów dokumentów dotyczących wystąpień pokontrolnych kontroli prowadzonych przez organy zewnętrzne, jak również analizowanie materiałów i opracowywanie projektów dokumentów dotyczących zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych i zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Celem Twojej pracy będzie również udzielanie pomocy pracownikom komórek kontroli wewnętrznej w zakresie obowiązujących przepisów prawa i ich wykładni, prowadzenie okresowych szkoleń i instruktaży związanych z prawidłowym wykonywaniem zadań przez komórki kontroli wewnętrznej.
Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:
Niezbędne:
– wykształcenie wyższe (prawo)
– minimum 3 lata stażu pracy

Pożądane:
– doświadczenie zawodowe w komórkach kontroli lub audytu, albo w komórkach, których zadania obejmowały sprawy karne
– studia podyplomowe (kontrola wewnętrzna i audyt, prawo karne, kontrola finansowa, zamówienia publiczne)

Wymagania dodatkowe:
– znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o NIK, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
– nastawienie na wyniki/konsekwencji w działaniu
– terminowość, rzetelność i komunikatywność (umiejętność komunikacji pisemnej, werbalnej i niewerbalnej)
– samodzielność i odpowiedzialność
– umiejętność rozwiązywania problemów
– umiejętność przekonywania i współpracy
– umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
– zdolność radzenia sobie ze stresem i presją czasu

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie :
– CV
– list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 731295
– odręcznie podpisane oświadczeniem zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
– kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy

do dnia 11 stycznia 2019 roku na adres:
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Informacje dodatkowe:
– proces rekrutacji obejmować będzie test praktyczny dot. sprawdzenia umiejętności analizowania informacji, wyciągania wniosków oraz poprawnego przekazywania informacji pisemnej, test Thomasa oraz rozmowę kwalifikacyjną
– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
– złożonych dokumentów nie zwracamy
– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
– dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
– do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:
– sprzęt komputerowy,
– sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:
– spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
– polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
– wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
– konieczność poruszania się po całym obiekcie,
– budynek 3 -piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
– wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
– drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
– w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek “OFERTA PRACY”.
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek “OFERTA PRACY”.
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.