Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje o rekrutacji do Departamentu Kontroli Wewnętrznej na stanowisko ds. zapewnienia jakości kontroli i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:
Niezbędne:
– wykształcenie wyższe
– minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub bankowości lub ubezpieczeniach
– minimum 3 lata stażu pracy
Pożądane:
– wykształcenie wyższe (prawo)
– doświadczenie zawodowe w komórkach kontroli lub audytu
– studia podyplomowe (kontrola wewnętrzna i audyt, kontroling, zarządzanie jakością, zarządzanie procesowe, inwestycje, kontrola finansowa, zamówienia publiczne)
Wymagania dodatkowe:
– znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o NIK, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019
– nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
– terminowość, rzetelność i komunikatywność (umiejętność komunikacji pisemnej, werbalnej i niewerbalnej)
– samodzielność i odpowiedzialność
– poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
– działanie procesowe/nastawienie na proces
– umiejętność podejmowania decyzji
– umiejętność rozwiązywania problemów
– stanowczość i pewność siebie
– umiejętność przekonywania i współpracy
– umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
– zdolność radzenia sobie ze stresem i presją czasu
Zadania:
– opracowuje i wdraża zasady oraz inne wewnętrzne akty prawne określające funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w Zakładzie oraz odpowiada za ich aktualizację i przegląd
– zapewnia doskonalenie metodyki kontroli wewnętrznej w Zakładzie
– zapewnia poprawność formalną i merytoryczną dokumentacji z kontroli prowadzonych przez Departament m.in. w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, procedurami kontroli i standardami jakości
– prowadzi kontrole instytucjonalne procesów przebiegających w Zakładzie
– prowadzi kontrole funkcjonalne w wydziałach kontroli wewnętrznej oddziałów Zakładu
– sporządza dokumentację z przeprowadzonych kontroli
– kieruje zespołami kontrolującymi złożonymi z pracowników Departamentu Kontroli Wewnętrznej i pracowników wydziałów kontroli wewnętrznej oddziałów Zakładu
– współdziała z zewnętrznymi organami kontroli w sprawach związanych z kontrolami prowadzonymi przez te organy
– analizuje materiały i opracowuje projekty dokumentów dotyczących wystąpień pokontrolnych kontroli prowadzonych przez organy zewnętrzne
– analizuje materiały i opracowuje projekty dokumentów dotyczących zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
– udziela pomocy pracownikom komórek kontroli wewnętrznej w zakresie obowiązujących przepisów prawa i ich wykładni
– organizuje i prowadzi okresowe szkolenia i instruktaże związane z prawidłowym wykonywaniem zadań przez komórki kontroli wewnętrznej, w tym w celu udoskonalania metodyki kontroli
– opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wystąpienia ryzyk korupcyjnych
– inicjuje przedsięwzięcia oraz współpracuje w ramach realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019 w Zakładzie
– współpracuje z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w zwalczanie korupcji
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie: CV, listu motywacyjnego z odręcznie podpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) oraz kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopii świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe do dnia 29 grudnia 2017 roku na adres:
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa
Proces rekrutacji obejmować będzie test praktyczny dot. sprawdzenia umiejętności analizowania informacji, wyciągania wniosków oraz poprawnego przekazywania informacji pisemnej, test Thomasa oraz rozmowę kwalifikacyjną. Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Złożonych dokumentów nie zwracamy. Oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana. Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Centrali ZUS w godzinach funkcjonowania jednostki). Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością.
Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek “OFERTA PRACY”.
Prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.