Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych i postępowań wyjaśniających oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie, kierowanie zespołami kontrolującymi i koordynacja kontroli prowadzonych przez terenowe jednostki organizacyjne.

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:
Niezbędne:
– wykształcenie wyższe
– minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z przeprowadzaniem kontroli wewnętrznej lub audytu, albo sprawowania nadzoru

Pożądane:
– wykształcenie wyższe (rachunkowość, ekonomia, administracja, finanse publiczne, zamówienia publiczne, informatyka)
– studia podyplomowe (kontrola wewnętrzna i audyt, audyt bezpieczeństwa, kontroling, kontrola finansowa, prawo pracy, prawo finansowe, finanse publiczne, zamówienia publiczne)
– doświadczenie w obszarze finansów (pożądane doświadczenie w kontroli finansów publicznych), zamówień publicznych, IT albo bezpieczeństwa informacji

Wymagania dodatkowe:
– znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych albo zamówień publicznych
– umiejętność obsługi programów wchodzących w skład pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook)
– samodzielność i odpowiedzialność
– umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
– stanowczość/pewność siebie
– umiejętność przekonywania
– umiejętność współpracy
– umiejętność stosowania przepisów
– zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
– nastawienie na wyniki, konsekwencja działaniu
– otwartość na zmiany, nastawienie na rozwój
– rzetelność, terminowość i komunikatywność (umiejętność komunikacji pisemnej, werbalnej i niewerbalnej)
– umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
– zdolność do radzenia sobie ze stresem i presją czasu
– dyspozycyjność

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie :
– CV
– list motywacyjny z wpisanym numerem referencyjnym 731293
– odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
– kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

do dnia 11 stycznia 2019 roku na adres:
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Informacje dodatkowe:
– poszukujemy dwóch kandydatów na stanowisko
– proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzenie umiejętności analizowania informacji, wyciągania wniosków, poprawnego przekazywania informacji pisemnej oraz test Thomasa
– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
– złożonych dokumentów nie zwracamy
– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
– dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:
– sprzęt komputerowy,
– sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:
– spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
– polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
– konieczność poruszania się po całym obiekcie,
– konieczność wykonywania pracy poza biurem,
– konieczność odbywania podróży służbowych,
– budynek 3 -piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
– wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
– drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
– w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek “OFERTA PRACY”.
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.