Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor ochrony zabytków

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul Podwale 2, 00-076 Olsztyn


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowanie projektów decyzji i postanowień w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisami prawa związanymi z w/w ustawa, w odniesieniu do zabytków nieruchomych
 • • przygotowanie wniosków, opinii i zaleceń konserwatorskich w celu określenia zasad i zakresu projektowania na obszarach i w obiektach objętych ochroną na wniosek inwestorów lub urzędu
 • • prowadzenie inspekcji i lustracji zabytków Architektury i budownictwa w celu określenia stanu zachowania, sposobu użytkowania, stanu prawno własnościowego obiektu, zgłaszanie Kierownikowi Wydziału wniosków w związku z inspekcjami
 • przygotowywanie zaleceń konserwatorskich i postanowień w celu uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o lokalizacji drogi
 • • badanie zgodności przedłożonych projektów, planów , studiów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z zaleceniami konserwatorskimi
 • opracowywanie projektów wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów uzgodnień studiów uwarunkowań gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • • przygotowywanie wniosków do właściwych organów nadzoru budowlanego i ochrony środowiska oraz terenowych organów administracji rządowe i samorządowej dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego bądź do prokuratury celem wszczęcia postępowania karnego


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
  architektura, ochrona dóbr kultury specjalność konserwatorstwo lub konserwacja zabytkó
 • doswiadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego
  w administracji publicznej związanej z ochroną zabytków
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  • znajomość Prawa Budowlanego
  • znajomość ustawy o planowaniu przestrzennym
  • wiedza merytoryczna z zakresu historii sztuki z uwzględnieniem zabytków nieruchomych
  • umiejętność pracy z komputerem

wymagania dodatkowe

 • Minimum 0,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej związanej z ochroną zabytków
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność oraz umiejętność organizacji pracy
 • znajomość min. jednego języka obcego


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata


Inne informacje:

  Lista osób spełniających wymogi formalne zostanie udostępniona w siedzibie Urzędu oraz w BIP urzędu na stronie www.bip.wuoz.olsztyn.pl oferty nie kompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:
(0-89) 521 85 32

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2023-11-02

 

pod adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Podwale 1
10-076 Olsztyn