Straż Miejska m.st. Warszawy [z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa] poszukuje kandydata na stanowisko
Starszy inspektor w Wydziale Centralne Stanowisko Kierowania, Referacie Analiz

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie obsługa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) Straży Miejskiej m.st. Warszawy; przygotowywanie materiałów informacyjnych, zestawień i analiz na potrzeby organizacji lub podmiotów zewnętrznych w oparciu o bazy danych GIS oraz inne bazy danych; uczestnictwo w pracach wdrożeniowych i projektowych w obszarze GIS.

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premię motywacyjną, „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia, dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne, pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie
• pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia
• wykształcenie co najmniej średnie
• minimum 6 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim lub minimum 3 lata stażu pracy
przy wykształceniu wyższym
• minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy z systemami informacji przestrzennej (GIS)
• znajomość rozwiązań i zastosowań rynkowych GIS
• znajomość narzędzi GIS firmy ESRI (desktop, server, portal, ARC SDE)
• ogólna znajomość zagadnień związanych z geodezją i kartografią
• umiejętność posługiwania się aplikacją ArcGIS desktop firmy ESRI (łącznie z rozszerzeniami) w stopniu bardzo dobrym
• dobra znajomość języka SQL na poziomie wybierania danych
• umiejętności analityczne
• bardzo dobra znajomość oprogramowania biurowego MS Office w szczególności Excel i Access

Wymagania dodatkowe (pożądane):
• wykształcenie wyższe na kierunku informatyka / geomatyka / geodezja / kartografia
• znajomość narzędzi GIS open source: QGIS
• znajomość relacyjnych baz danych – Orcale, MS SQL w zakresie projektowania struktur i modeli baz
• znajomość zagadnienia konwersji map numerycznych między popularnymi formatami zapisu danych
• znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie dokumentacji technicznej.

Warunki pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie; praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; na dzień publikacji ogłoszenia praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
• podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo CV (zawierające informację o okresach zatrudnienia w poszczególnych firmach i zakresach obowiązków na zajmowanych stanowiskach)
• podpisany własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo list motywacyjny
• kopie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
• kopie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) skany dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku osób pozostających w stosunku pracy)
• kopie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) skany dokumentów potwierdzających min. 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy z systemami informacji przestrzennej (GIS)
• podpisana własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską m.st. Warszawy zawartych w ofercie pracy na stanowisko Starszego Inspektora w Wydziale Centralne Stanowisko Kierowania, Referacie Analiz, nr ref. 374, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
• podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo oświadczenie o treści: „Ja ………………… (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym ………… (seria, nr), świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nieposzlakowaną opinię, posiadam obywatelstwo …………..(wpisać jakie)”.
• osoby, które prowadzą działalność gospodarczą powinny dodatkowo złożyć podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że od dnia………………….prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ……….……………..…. [charakter działalności, przedmiot, wskazać EKD/PKD lub KRS].”

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynosi mniej niż 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 20.10.2017 r. godz. 14:00:
• pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, z dopiskiem ,,oferta pracy – nr ref. 374” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego)
• osobiście (osobiste składanie dokumentów jest możliwe jedynie w dni robocze, w godzinach 11:00 – 14:00
w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie
• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 374”
• drogą e-mailową na adres: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 374”.

UWAGA – WAŻNE!!!:
• Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, w tym zawierające niewłaściwą treść oświadczeń, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
• Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
• Osoby wybrane do zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
• Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji, której one dotyczą. Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (01-170) ul. Młynarska 43/45. Każda osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do dostępu do nich, poprawiania i wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne.
• Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie wskazanych w protokole z naboru na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia są niszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru. Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy wskazanych w protokole na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia ale ostatecznie niezatrudnionych są niszczone w ciągu trzech miesięcy od zakończenia naboru. Usunięciu podlegają także wiadomości przesłane drogą e-mailową oraz poprzez skrzynkę podawczą ePUAP zawierające dokumenty określonych powyżej kandydatów.
• Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl lub telefonicznie: (22) 598 60 11 lub (22) 598 68 56.
• Informacje o Straży Miejskiej można znaleźć w internecie: http://strazmiejska.waw.pl; http://strazmiejska.bip.um.warszawa.pl .