OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.66.2019 z dnia 25 września 2019 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa

ogłasza nabór na 2 (dwa) wolne stanowiska
Starszy specjalista w Zespole Doradców Energetycznych

wymiar etatu – 1/1

Wymagania niezbędne:
wykształcenie – wyższe, preferowane w zakresie inżynierii środowiska lub ochrony środowiska;
staż pracy – co najmniej 3 lata stażu pracy;
doświadczenie zawodowe – doświadczenie w realizacji spraw z zakresu doradztwa energetycznego lub odnawialnych źródeł energii lub gospodarki niskoemisyjnej;
wiedza/umiejętności – znajomość przepisów prawa polskiego i unijnego z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej, w tym m.in. ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Wymagania dodatkowe:
1. Studia podyplomowe, szkolenia w zakresie audytu energetycznego, doradztwa energetycznego, odnawialnych źródeł energii.
2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS-Office).
3. Umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych, spotkań.
4. Obsługa urządzeń biurowych.
5. Umiejętność analizy i syntezy informacji.
6. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
7. Umiejętność efektywnego funkcjonowania w stresie.
8. Umiejętność pracy w zespole.

Główne obowiązki:
1. Realizacja zadań wynikających z Projektu Doradztwa Energetycznego pt. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3. POIiŚ na lata 2014-2020 (PDE).
2. Usługi doradcze w zakresie przygotowania i wdrażania inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
3. Organizacja i przeprowadzanie szkoleń, w tym: dla kandydatów na energetyków gminnych, Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz czynny udział w konferencjach, seminariach, spotkaniach, warsztatach, których celem będzie zwiększenie świadomości w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju niskoemisyjnej gospodarki.
4. Usługi doradcze przy przygotowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej/audytów energetycznych oraz ich opiniowanie w ramach PDE.
5. Informowanie o możliwości i warunkach korzystania ze środków, zarówno krajowych jak
i zagranicznych, dotyczących efektywności energetycznej oraz OZE.

Oferty zawierające:
1. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
2. kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony Funduszu: http://wfosigw.pl/o-funduszu/oferty-pracy/)
3. klauzulę informacyjną (do pobrania ze strony Funduszu: http://wfosigw.pl/o-funduszu/oferty-pracy/),
4. kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wymagane kwalifikacje,
5. kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie wraz ze wskazaniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska
i opisu wykonywanych zadań,
7. adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny,
by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych,

należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7 w Kancelarii do dnia 10 października 2019 r. z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr ZKP.66.2019”.
Dzień 10 października 2019 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, najpóźniej w dniu 10 października 2019 r. do godziny 15:30.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru!

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie upowszechniona po terminie określonym w powyższym ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie oraz BiP-ie WFOŚiGW w Warszawie.
O terminie oraz miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Ogrodowej 5/7, 00-893 Warszawa. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnych jest na stronie www.wfosigw.pl, zakładka: o Funduszu, RODO.