Sygnatura konkursu PO V WO 1111.16.2017

Prokurator Okręgowy w Warszawie zgodnie z art. art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2017 r. poz. 246 ze zm) ogłasza konkurs na stanowisko stażysty w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Ilość etatów – 12
Miejsca pracy – Warszawa, Piaseczno, Pruszków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:

1. Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika.
2. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki, a w szczególności:

* wykonywanie prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych w sprawach karnych
* prowadzonych przez prokuratorów,
* prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
* prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism,
* zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie.

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485) – 2120 zł,- (brutto)

Wymagania niezbędne:

– pełna zdolność do czynności prawnych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z – oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie),
– umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
– umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji,
– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym /znajomość MS Office/.

Wymagania dodatkowe:

– samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,
– komunikatywność,
– umiejętność pracy w zespole,
– wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
– umiejętność organizacji pracy,
– odporność na stres,
– zdolności analityczne

Dokumenty wymagane od kandydata:

1) życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie),
2) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
3) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8) kopia dowodu osobistego.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 23 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:
1) etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2) etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru z ogólnych zagadnień ustrojowych RP, ogólnych zagadnień z ustawy o prokuraturze oraz ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (test trwa 30 min.).
3) etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu –
(22) 217 32 25 lub (22) 217 32 19.

Prokurator Okręgowy
w Warszawie
/Paweł Blachowski/