Prokuratura Okręgowa Warszawa, dnia 08 maja 2019 r.
w Warszawie

Sygnatura konkursu
PO V WO 1111.9.2019

Konkurs na stanowisko młodszego referenta z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Prokurator Okręgowy w Warszawie zgodnie z art. art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na stanowisko młodszego referenta z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Miejsca pracy:
Warszawa – 30 etatów
Piaseczno – 1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:
1. Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika.
2. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki, a w szczególności:
– wykonywanie prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratorów,
– prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
– prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism,
– zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie.

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.) na stanowisku stażysty – 2450,00 zł,- – brutto; na stanowisku młodszego referenta – 2650,00 zł – brutto.

Wymagania niezbędne:
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ( praca przy
komputerze powyżej 6 godzin dziennie),
– umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
– umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji,
– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem
komputerowym /znajomość MS Office/.

Wymagania dodatkowe:
– samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,
– komunikatywność,
– umiejętność pracy w zespole,
– wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
– umiejętność organizacji pracy,
– odporność na stres,
– zdolności analityczne

Dokumenty wymagane od kandydata:

1) życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu
o konkursie),
2) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
3) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu
potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
6) kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
8) oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 23 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje dodatkowe:
Konkurs składa się z trzech etapów:
1) etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia
wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2) etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera
oraz testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru z ogólnych zagadnień
ustrojowych RP, ogólnych zagadnień ustawy – prawo o prokuraturze oraz ustawy
o pracownikach sądów i prokuratury (test trwa 30 min.),
3) etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa
w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce
jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs
dotyczy.

• Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po
terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla \
pocztowego).
• Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni
o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie
internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy
ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu
konkursu.
• Osobom, które nie spełnią wymogów formalnych nie zwracamy nadesłanych
dokumentów.
• Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 225 lub
(22) 21 73 219.

Zasady zatrudnienia:
Po przeprowadzeniu rekrutacji w drodze konkursu kandydatom wyłonionym do zatrudnienia zostanie przedstawiona propozycja nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony. W trakcie trwania tej umowy pracownik zatrudniony na stanowisku stażysty, zostanie skierowany do odbycia zajęć stażu urzędniczego. Staż urzędniczy obejmuje zajęcia teoretyczne, uwzględniające w szczególności organizacje i funkcjonowanie prokuratury, oraz zajęcia praktyczne, umożliwiające nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu. Osoba odbywająca staż poznaje strukturę prokuratury, funkcjonowanie podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych jak również tryb załatwiania spraw.
Staż kończy się komisyjnym egzaminem. Zaliczenie egzaminu oraz uzyskanie pozytywnej oceny końcowej stażu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku młodszego referenta.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, tel. 22 217 31 20.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Maciej Dziewulski, e-mail: iod@warszawa.po.gov.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, a w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
2) Ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) Przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
4) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury) jest wymogiem ustawowym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie

Prokurator Okręgowy
w Warszawie
/Paweł Blachowski/