Sygnatura konkursu: Kd-111-20/17

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty
w Wydziałach Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Ilość wolnych miejsc – 3: 1- umowa na okres próbny, 2-umowa na zastępstwo

Miejsce pracy: Warszawa, Al. Solidarności 58, ul. Ogrodowa 51A i ul. Płocka 9/11B, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
I. Zakres zadań:
1. czynności związane z prowadzeniem akt spraw sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania,
2. wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń, nakazów, wezwań, zapytań i innej korespondencji),
3. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
4. archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków.

II. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie – minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,
2. znajomość techniki pracy biurowej oraz bardzo dobra znajomość pakietu MS Office Word i Excel,
3. pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5. nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6. umiejętność szybkiego pisania na komputerze.

III. Mile widziane:
1. umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze,
2. doświadczenie w pracy biurowej,
3. znajomość ogólnych zagadnień z zakresu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. podanie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ze wskazaniem sygnatury konkursu,
2. CV,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
4. kserokopie świadectw pracy, jeżeli kandydat poprzednio pracował,
5. oświadczenia:
a) o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) oświadczenie, że nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
c) oświadczenie, że kandydat nie jest uczestnikiem ani stroną w postępowaniu przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.).

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Oferty pracy” – „Dokumenty do pobrania” http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/874/723/oferty-pracy
W przypadku osób, które pracowały w Sądownictwie bądź w Prokuraturze mile widziane złożenie opinii służbowej o przebiegu pracy.
V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w terminie od dnia 8 listopada 2017 roku do dnia 20 listopada 2017 roku osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Oddział Kadr
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Al. Solidarności 58, 00-240 Warszawa (pok. 229)

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Konkurs składa się z trzech etapów:
1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu z wiedzy,
3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 22 listopada 2017 roku wraz z dokładną datą konkursu.