Sygnatura konkursu: Kd-111-19/17
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty w Oddziale Finansowym
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Ilość wolnych miejsc – 1 (umowa na zastępstwo)
I. Zakres zadań:
1. kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych,
2. księgowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych i innych,
3. analiza kont i rozliczanie sum do wyjaśnienia,
4. wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego.

II. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe pierwszego stopnia o kierunku finanse, rachunkowość, ekonomia itp.
2. znajomość ustawy o rachunkowości,
3. minimum 1 rok doświadczenia w pracy biurowej,
4. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera(pakietu MS – Office Word i Excel),
5. pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
6. kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
III. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość programu finansowo-księgowego SAP.
2. doświadczenie w księgowości w sferze budżetowej,

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. podanie kierowane do Dyrektora Sądu o przyjęcie na w/w stanowisko w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
2. CV,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kserokopie świadectw pracy, jeżeli kandydat poprzednio pracował,
5. oświadczenia:
a) o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) oświadczenie, że nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
c) oświadczenie, że kandydat nie jest uczestnikiem ani stroną w postępowaniu przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.)

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Oferty pracy” – „Dokumenty do pobrania” http://www.warszawa.so.gov.pl/wymagane-dokumenty.html.
W przypadku osób, które pracowały w Sądownictwie bądź w Prokuraturze mile widziane złożenie opinii służbowej o przebiegu pracy.
V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w terminie od dnia 8 listopada 2017 roku do dnia 20 listopada 2017 r., osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Al. Solidarności 58, 00-240 Warszawa (pok. 229)
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Konkurs składa się z trzech etapów:
1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu z wiedzy,
3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 22 listopada 2017 roku wraz z dokładną datą II etapu konkursu.