Nr ewidencyjny naboru: 034/EFS/003/III/2019

Data publikacji ogłoszenia: 11 marca 2019 roku

Termin składania ofert: 21 marca 2019 roku

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Nowoczesna organizacja w sektorze publicznym.

Wyróżnia nas profesjonalizm, etyka i skuteczność w działaniu. Szukamy osób, które wspólnie z nami chcą tworzyć przyjazną i otwartą administrację publiczną i pozytywny wizerunek urzędnika. Zależy nam na pracownikach, których atutem jest wiedza, zaangażowanie i pozytywna energia.

Dołącz do nas i miej swój wkład w rozwój i jakość regionu łódzkiego.

ze swojej strony gwarantujemy:

Stabilność zatrudnienia – pierwsza umowa na czas określony na 6 miesięcy,

 praca w młodym zespole,
 łatwy dostęp do szkoleń wewnętrznych,
 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 możliwość udziału w różnych projektach, akcjach dobroczynnych,
 respektowanie uprawnień rodzicielskich, pakiet socjalny,
 pakiet ubezpieczeniowy do nabycia na preferencyjnych warunkach,
 rozsądne godziny pracy – wolne weekendy,
 dogodna lokalizacja – centrum miasta.

Dowiedz się więcej na:
www.lodzkie.pl/kariera

stanowisko: Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Poszukiwana osoba do zespołu
w Departamencie: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
który zajmuje się realizowaniem spraw związanych z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Osiami Priorytetowymi VIII, IX,X i XI RPO WŁ 2014-2020.

zadania jakie na ciebie czekają:

• wsparcie przełożonych w realizacji zadań komórki organizacyjnej,
• projektowanie rozwiązań będących w kompetencji podległej komórki organizacyjnej dotyczące realizacji zadań województwa,
• sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań komórki organizacyjnej w ramach środków ujętych w budżecie,
• kontrola pod względem formalnym, merytorycznym, terminowym i zgodnym z obowiązującymi przepisami realizacji zadań komórki organizacyjnej,
• przegląd i analiza metod pracy w komórce organizacyjnej i kreowanie działań zmierzających do usprawnienia realizacji zadań i procesów,
• realizacja polityki personalnej w odniesieniu do podległych pracowników w szczególności w zakresie rekrutacji, adaptacji, motywowania, rozwoju i oceny.

profil kandydata:

Nasze wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe,
• posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy lub okresów wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisko,
• wiedza z zakresu wdrażania funduszy unijnych, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego,
• wiedza z zakresu ustaw: o finansach publicznych, o samorządzie województwa, Kodeks pracy,
• znajomość zasad ochrony danych osobowych,
• umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
• umiejętność analizy dokumentów,
• umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Excel, Word), system informacji prawnej typu Lex, Legalis,
• kompetencje: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność podejmowania decyzji, zarzadzanie wprowadzaniem zmian, myślenie strategiczne, umiejętność wystąpień publicznych, umiejętności negocjacyjne, umiejętność ustalania priorytetów działań.

Pracując u nas musisz także:

• posiadać obywatelstwo polskie,
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadać nieposzlakowaną opinię.

Twoim dodatkowym atutem będzie:

• doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
• doświadczenie w sektorze finansów publicznych,
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

składanie ofert:

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr 034/EFS/003/III/2019 ”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Podawcze, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8

w terminie do dnia: 21 marca 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu)

Twoja oferta musi zawierać
Wymagane dokumenty: Oświadczenie o (druk do pobrania ze strony bip.lodzkie.pl):
• CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz
z motywacją,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kserokopię świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy bądź kserokopię zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania działalności gospodarczej,
• posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• zgodności charakteru wykonywanej działalności gospodarczej z wymaganiami określonymi
w ogłoszeniu o naborze,
• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
• o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu
do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku
z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego
i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze i jego dokumentacji.

Możesz także dołączyć dokumenty potwierdzające Twoje dodatkowe atuty (kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności).

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia
do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo
w Zarządzeniu Nr 5/17 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” ze zm., zwanej dalej „Procedurą naboru”. Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6 %.
Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowi informacja o warunkach pracy na stanowiskach urzędniczych zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w siedzibie przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (załącznik nr 3 do procedury naboru).
Wydział ds. Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną)
o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru

Dawid Mazurkiewicz