W przypadku jednostki organizacyjnej gminy oświadczenie majątkowe złożyć musi wyłącznie jej kierownik, zaś w odniesieniu do komunalnych osób prawnych ustawodawca zobowiązał do złożenia oświadczenia wszystkich członków zarządu. Liczną grupą osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych są dyrektorzy szkół prowadzonych przez gminy.

Oświadczenie majątkowe pracowników samorządowych zawierać musi identyczne informacje jak oświadczenia radnych i wójta. Obejmuje ono dane o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Dotyczy to także danych o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczących zajmowania stanowisk w spółkach handlowych, dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu, mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys. zł. Obejmuje także zobowiązania pieniężne przekraczające tę wartość, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone.

Ustawodawca nałożył ponadto na wymienione wcześniej osoby obowiązek złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka. Powstaje on jednak tylko wtedy, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. Osoby te zobowiązane są również do złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonków, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.

Obowiązek złożenia pierwszego oświadczenia powstaje w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe osoby te muszą złożyć co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.