Aplikacje należy przesyłać na adres:

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Biuro Dyrektora Generalnego, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Praktyki studenckie:

Warunki przyjęcia

  • na praktyki studenckie do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przyjmowani są studenci trzeciego roku studiów licencjackich oraz czwartego i piątego roku jednolitych studiów magisterskich,
  • kierunek studiów powinien być związany z integracją europejską,

Zgłoszenie winno być składane na trzy miesiące przed planowanym okresem praktyki oraz zawierać:

  • podanie (z propozycją terminu, nr telefonu kontaktowego),
  • c.v.
  • rekomendację promotora ze sprecyzowanym tematem pracy dyplomowej (w zakresie integracji europejskiej).

Praktyki zawodowe:

Warunki przyjęcia:

  • na praktyki zawodowe do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przyjmowani są słuchacze szkół policealnych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji z zakresu informatyki,
  • zgłoszenie składa szkoła słuchacza,

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • podanie (z propozycją terminu i czasu trwania praktyki – maksimum do 4 tygodni)
  • c.v.
  • list polecający ze szkoły

W Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej jest możliwość odbycia stażu zawodowego, na który aplikacje rozpatrywane są indywidualnie.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania. Praktyki i staże są nieodpłatne.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 0 22 455 55 10