1. Ministerstwo Skarbu Państwa organizuje PRAKTYKI dla studentów wyższych uczelni.
2. Celem PRAKTYKI jest pogłębienie wiedzy teoretycznej zdobytej na uczelni m.in.
z następującego zakresu:

 • zasad wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
 • uprawnień Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
 • komercjalizacji i prywatyzacji,
 • prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych
  z udziałem Skarbu Państwa,

 • organizacji i funkcjonowania służby cywilnej
 • 3. Pierwszeństwo w przyjęciu na praktykę mają studenci czwartego i wyższych lat studiów.
  4. Praktyka studencka w Ministerstwie Skarbu Państwa trwa minimum 3 tygodnie.
  5. Praktyka ma charakter nieodpłatny i odbywa się od poniedziałku do piątku
  w godzinach pracy Urzędu.
  6. Wszystkie koszty związane z praktyką tj. zakwaterowanie, ubezpieczenie itp. praktykant ponosi we własnym zakresie.
  7. Podanie o przyjęcie na PRAKTYKI należy kierować na adres: Ministerstwo Skarbu Państwa Biuro Kadr i Szkolenia ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa.
  8. W podaniu należy umieścić poniższe informacje:

 • nazwa uczelni,
 • kierunek studiów,
 • proponowany termin odbywania praktyki,
 • obszar zainteresowania praktykanta z zakresu działalności Ministerstwa Skarbu Państwa.
 • 9. Wymagane załączniki do podania:

 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające rok i kierunek studiów,
 • życiorys.
 • 10. Praktykant, którego podanie zostało pozytywie rozpatrzone, otrzymuje od Biura Kadr
  i Szkolenia pisemną zgodę na odbycie praktyki.
  11. Praktykant po otrzymaniu w/w pisma zobowiązany jest potwierdzić telefonicznie
  (0-22 695-84-57 lub 0-22 695-84-08) termin praktyki.
  12. Harmonogram pierwszego dnia praktyki:
  a. pobranie identyfikatora u Koordynatora ds. ochrony ( pok. 12),
  b. zapoznanie studenta w Wydziale ds. Szkolenia (pok. 487) z zasadami odbywania
  praktyki studenckiej w Ministerstwie Skarbu Państwa,
  c. skierowanie praktykanta do docelowego departamentu,
  d. przekazanie praktykantowi dokumentacji PRAKTYKI m.in.: kwestionariusza osobowego, oświadczeń, listy obecności i karty szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP.
  13. Praktykant w trakcie PRAKTYKI odbywa obowiązkowe szkolenie BHP
  (instruktaż ogólny i stanowiskowy) oraz szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
  14. Na dwa dni przed zakończeniem praktyki, praktykant ma obowiązek złożyć w Wydziale ds. Szkolenia sprawozdanie z odbytej PRAKTYKI z uwzględnieniem zadań i czynności wykonywanych podczas praktyki.
  15. Na podstawie w/w sprawozdania zaakceptowanego przez Naczelnika Wydziału sprawującego bezpośrednią opiekę nad praktykantem, Biuro Kadr i Szkolenia wystawia zaświadczenie o odbyciu praktyki.
  16. W/w zaświadczenie praktykant odbiera osobiście w Wydziale ds. Szkolenia zdając jednocześnie identyfikator i listę obecności.