Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia, nie zabezpiecza i nie pokrywa kosztów zakwaterowania w czasie trwania praktyki.
Warunkiem dopuszczenie do odbycia praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest przedstawienie oryginalnego dowodu posiadania ubezpieczenia „NW” /od następstw nieszczęśliwych wypadków/, obejmującego okres trwania praktyki, na który kandydat został zakwalifikowany przez MSZ.
Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia j. w. jest zaświadczenie z macierzystej uczelni lub polisa towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zgłoszenia na praktykę winno być składane na trzy miesiące przed planowanym okresem praktyk.

Zgłoszenie powinno obejmować:

 • podanie, w którym należy precyzyjnie określić zainteresowania oraz oczekiwania względem Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
 • kserokopie stron 1-3 i 6-7 starego lub dwóch nowego dowodu osobistego,
 • list polecający od promotora.
 • Warunki przyjmowania na praktyki zawodowe w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

  Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktykę zawodową powinny spełniać następujące warunki:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • być słuchaczem szkoły pomaturalnej,
 • kierunek szkoły związany z profilem Ministerstwa Spraw Zagranicznych (ekonomia, finanse, księgowość, biurowość itp.).
 • Praktyka jest nieodpłatna. Minimalny czas trwania praktyki wynosi jeden miesiąc. Praktykanci nie mają dostępu do wiadomości niejawnych.

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie pokrywa kosztów przejazdu, nie zabezpiecza i nie pokrywa kosztów zakwaterowania w czasie trwania praktyki.
  Zgłoszenie na praktykę dokonuje macierzysta szkoła.

  Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • podanie, w którym należy precyzyjnie określić zainteresowania oraz oczekiwania względem Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
 • kserokopie pierwszych czterech stron starego lub dwóch nowego dowodu osobistego,
 • wypełniony formularz
 • Zgłoszenia należy przesyłać:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Kadr i Szkolenia
  ul. Litewska 2/4, 00-581 Warszawa, szkolenia@msz.gov.pl, 52 39 641
  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać: 52 39 432