Praktyki studenckie w Narodowym Banku Polskim organizowane są w departamentach Centrali oraz w Oddziałach Okręgowych i trwają od połowy czerwca do końca września.

1. Na praktyki w NBP preferowani są studenci (studentki) ostatniego roku studiów (po IV roku studiów magisterskich lub po pierwszym roku magisterskich studiów uzupełniających) z kierunków wiążących się tematycznie z zakresem działalności NBP.

2. Średnia ocen z egzaminów uzyskanych przez studenta (studentkę) w trakcie trwania studiów nie powinna być niższa niż 4,5.

3. Podania o organizację praktyk powinny wpłynąć do Departamentu Kadr najpóźniej do 30 kwietnia br.

4. Zaproponowany przez NBP termin praktyki może być różny od wskazanego w podaniu.

5. Praktyka trwa dwa tygodnie tj. 10 dni roboczych. Praktyka zwyczajowo rozpoczyna się w poniedziałek o 9:00.

6. a. Przed wysłaniem dokumentów do Departamentu Kadr w Centrali NBP w Warszawie konieczne jest zarejestrowanie się w bazie kandydatów na praktyki przez Internet. Wywołanie formularza rejestracji znajduje się poniżej. Formularz rejestracyjny uaktywni się 5 lutego 2007 r. Po zarejestrowaniu się system wygeneruje numer rejestracji. Numer ten musi zostać umieszczony na wszystkich dokumentach wysłanych do NBP.
b. Jeśli podanie dotyczy praktyki w Oddziale Okręgowym, dokumenty (po zarejestrowaniu) należy składać za pośrednictwem Wydziału Kadr i Organizacji tego Oddziału.

7. Dokumenty w oryginale wymagane przy ubieganiu się o praktykę studencką w NBP:

 • podanie, skierowane do Dyrektora Departamentu Kadr NBP i podpisane przez studenta (studentkę), zawierające zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez NBP danych osobowych w procesie kwalifikacji na praktyki studenckie,
 • zaświadczenie z uczelni, potwierdzające formę, rok i kierunek studiów, wraz z informacją o średniej z egzaminów,
 • plan pracy magisterskiej zatwierdzony i CZYTELNIE podpisany przez promotora.
 • Dopuszcza się również sam temat pracy magisterskiej, przesyłanie życiorysu jest zbędne.

  8. Podania bez załączonych wymaganych dokumentów, bez numeru rejestracji internetowej lub te, które dotrą do NBP po terminie nie będą rozpatrywane.

  9. Miejsce na praktyce jest przyznawane każdemu studentowi (studentce) indywidualnie.

  10. Po zakończeniu praktyki NBP wystawia zaświadczenie wraz z opinią o przebiegu praktyki.

  11. Liczba miejsc na praktyki i czas ich trwania jest ograniczony zakresem bieżących prac NBP. Spełnienie przez studenta (studentkę) wszystkich kryteriów nie może być w żadnym przypadku traktowane jako zobowiązanie NBP do przyjęcia na praktykę.

  12. Praktyki w NBP są nieodpłatne. NBP nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania ani wyżywienia w czasie trwania praktyk. Nie refunduje również kosztów przejazdu na praktykę.

  13. Od wszystkich starających się o praktyki wymagana jest znajomość języka angielskiego, umiejętność pracy z edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym.

  14. Pytania w sprawie praktyk mogą być kierowane na adres e-mail: praktyki.studenckie@mail.nbp.pl