Praktyki Studenckie
Oferujemy możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w następujących Zespołach:
1. Programowania i Ewaluacji
2. Koordynacji Wdrażania Programów
3. Instytucjonalnego Systemu Wsparcia
4. Instytucji Finansowych
5. Instrumentów Doradczych
6. Instrumentów Inwestycyjnych
7. Instrumentów Szkoleniowych
8. Rozwoju Zasobów Ludzkich
9. Innowacji i Technologii
10.Rozwoju Regionalnego
11.Komunikacji Wewnętrznej i Promocji
12.Centrum Euro Info
13.Finansowo – Księgowym
14.Administracyjnym
15.Prawnym

Od kandydatów oczekujemy:

 • zainteresowania tematyką rozwoju przedsiębiorczości w Polsce,
 • biegłej obsługi komputera,
 • dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • znajomości jęz. angielskiego.
 • Wniosek powinien zawierać CV i list motywacyjny (z propozycją terminu, nr telefonu kontaktowego). Do aplikacji należy załączyć oświadczenie studenta zawierające informację o średniej ocen uzyskanej w czasie studiów. Prosimy o wskazanie komórki organizacyjnej, w której praktyka miałaby się odbywać.
  Długość i zakres praktyk ustalane są w indywidualnym programie praktyki. Praktykant zostaje zakwalifikowany do odbycia praktyki na podstawie skierowania z Uczelni, porozumienia – umowy zawartej z uczelnią i PARP lub własnego wniosku o możliwość odbycia praktyki bezpłatnej.Praktyka może być odbywana w ciągu całego roku kalendarzowego.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
  Wnioski o praktykę należy przesłać z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem na adres:
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  ul. Pańska 81/83
  00-834 Warszawa
  fax: 432 86 20
  bądź pocztą elektroniczną: rekrutacja@parp.gov.pl, zaznaczając w temacie: „PRAKTYKI”Studenckie praktyki zawodowe odbywają się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych(Dz. U. Nr 73, poz. 323 z późniejszymi zmianami).

  Praktyki Zawodowe
  Na praktyki zawodowe przyjmowani są słuchacze szkół policealnych.
  Zgłoszenie składa szkoła słuchacza.

  Zgłoszenie należy przesłać z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem na adres:
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  ul. Pańska 81/83
  00-834 Warszawa
  fax: 432 86 20
  e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl
  Praktyki zawodowe odbywają się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988).Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia, nie zabezpiecza i nie pokrywa kosztów zakwaterowania w czasie trwania praktyki. Praktyki są nieodpłatne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 (prefiks) 22 432 70 48