Określono również tryb odwołania w toku kadencji prezesa i wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, złożony za zgodą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych, lub gdy dalszego pełnienia obowiązków służbowych nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Natomiast zmiany w ustawie z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) uzasadnione były m. in. koniecznością określenia sposobu tworzenia i przechowywania akt oraz ustanowienia podstawy prawnej do wydania aktu wykonawczego w zakresie archiwizacji akt sądowych, określenia warunków ich przechowywania, a także warunków niszczenia akt i trybu przekazywania ich do archiwów państwowych.

Organem właściwym do wydania przedmiotowego rozporządzenia jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozwiązanie zawarte w dodanym art. 14a pozwala na wyznaczanie przez Naczelny Sąd Administracyjny, na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów, innego sądu w sytuacji, gdy sąd właściwy z powodu przeszkody nie może rozpoznać sprawy. Uchylono również art. 23 przewidujący możliwość ukarania grzywną strony zgłaszającej wniosek o wyłącznie sędziego w złej wierze, co jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11.12.2002 r. , SK 27/01, OTK- A 2002/7/93.

Wprowadzono również zmiany mające na celu zachowanie jednolitości doręczeń sądowych z przepisami zawartymi w K.p.c. Nowelizacja przejęła rozwiązanie funkcjonujące w procedurze cywilnej i zapobiegające w praktyce celowemu wydłużaniu postępowania polegające na tym, iż ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.

Najistotniejszą jednak zmianą jest wprowadzenie do postępowania sądowo-administracyjnego systemu stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń, o czym traktuje Dział VII a. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przysługiwać będzie także od orzeczeń, które stały się prawomocne od dnia 1.1.2004 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a skargę taką można wnieść w terminie do 10.4.2012 r.

Jakub Czyczyło