Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego wymaga zmian. Celem nowelizacji obowiązującego prawa jest uproszczenie procesu inwestycyjnego, lecz aby ten cel osiągnąć potrzebne będą także zasadnicze zmiany w innych dziedzinach prawa administracyjnego, zwłaszcza w prawie środowiskowym i prawie budowlanym. Z drugiej strony, należy zmienić prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego tak, aby gwarantowało ono maksymalną procesową i materialną ochronę praw podmiotów prywatnych, w tym prawa własności. Ważnym celem reformy jest także stworzenie nowych przepisów pozwalających na sprawiedliwe rozłożenie kosztów urbanizacji, w tym kosztów związanych z budową dróg lokalnych oraz infrastrukturą społeczną, tak, aby nie były one ponoszone wyłącznie przez wspólnotę samorządową, ale również podmioty czerpiące bezpośrednie korzyści z procesów urbanizacyjnych.

Właśnie tym problemom poświęcona będzie konferencja organizowana przez Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych Uczelni Łazarskiego oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer, która odbędzie się 16 lutego 2012 r. w Uczelni Łazarskiego. Podczas konferencji referaty wygłoszą najwybitniejsi prawnicy zajmujący się problematyką prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego: prof. Hubert Izdebski, prof. Michał Kulesza, prof. Marek Szewczyk, prof. Tomasz Bąkowski, dr hab. Wojciech Jakimowicz, dr Mirosław Gdesz.

Konferencja została zaplanowana z myślą o środowisku prawniczym, gdyż będzie się ona koncentrowała wokół zasad prawnych, na których oparto obowiązujące prawo przestrzenne. Zasady te są często niedostrzeganym źródłem patologii zagospodarowania przestrzennego, określanego popularnie „chaosem przestrzennym”. Konferencja adresowana jest także do praktyków – urbanistów, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców majątkowych oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej – osób które na co dzień borykają się z problemami stworzonymi przez obowiązujące prawo.

Celem konferencji jest uporządkowanie prawnych zasad planowania zagospodarowania przestrzennego i wskazanie kierunków zmian obowiązującego prawa, tak aby nie odbiegało ono od standardów innych państw europejskich, pozwalając na uporządkowany i trwały rozwój przestrzenny naszego kraju. Prawo to powinno zapobiegać patologicznym procesom wyraźnie widocznym w strukturze przestrzennej kraju w ostatnich latach jak np. rozlewaniu się miast (urban sprawl), ułomnej urbanizacji, przejawiającej się w powstawaniu osiedli bez odpowiedniej infrastruktury technicznej i społecznej, niszczeniu krajobrazu czy zajmowaniu nowych terenów pod osadnictwo w sytuacji, gdy istnieje znaczna ilość obszarów zabudowanych wymagających rewitalizacji.

Referaty poświęcone będą m.in. takim zagadnieniom prawnym jak:
– ochrona i wykonywanie prawa własności nieruchomości, w tym zwłaszcza społecznym funkcjom prawa własności, i ich konsekwencjom dla systemu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego,
– system aktów planistycznych – aktów stanowiących prawo o mocy powszechnie obowiązującej, czyli stwarzających wzorce postępowania dla podmiotów prywatnych o charakterze generalnym, jak i aktów wewnątrzadministracyjnych, porządkujących proces planowania w obrębie administracji publicznej i ich pożądany system,
– procedura planowania przestrzennego, w szczególności te aspekty proceduralne, które stwarzają gwarancję ochrony ukształtowanych już praw podmiotowych (np. prawa własności), oraz pozwalają na ukształtowanie prawne zgłaszanych interesów faktycznych, zgodnie z podstawowymi zasadami prawnymi państwa demokratycznego,
– odpowiedzialność podmiotów prywatnych za ukształtowanie przestrzeni i urządzeń służących celom wspólnotowym, wynikająca z posiadanej własności nieruchomości.

Po konferencji wydana zostanie publikacja naukowa zawierająca omówienie tematów przedstawianych w trakcie konferencji. Zapraszamy również Państwa do nadsyłania tekstów.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronach Uczelni Łazarskiego i Wolters Kluwer.

Serdecznie zapraszamy,
Wolters Kluwer Polska
Uczelnia Łazarskiego