Polska prezydencja będzie okresem szczególnej odpowiedzialności Ministerstwa Finansów za kierunek i tempo prac Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) w okresie trwającego kryzysu finansów publicznych w niektórych państwach członkowskich Unii.

 

Najważniejsze sfery, w jakich polska prezydencja pragnie ukierunkować działalność Rady ECOFIN, to:

1. Stabilizacja sytuacji w związku z poważnym stanem finansów publicznych w niektórych państwach UE oraz wzmocnienie zarządzania gospodarczego w UE.

2. Wspieranie i promocja szybkiego przyjęcia propozycji zmierzających do poprawy regulacji i nadzoru rynków finansowych.

3. Sprawne przeprowadzenie rocznej procedury budżetowej zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi zapisanymi w Traktacie Lizbońskim, które przyznają Parlamentowi Europejskiemu i Radzie równe prawa.

4. Kontynuacja prac nad zmianą rozporządzenia finansowego ustanawiającego nowe zasady budżetowe w celu efektywnego wdrażania polityk UE.

5. Rozpoczęcie prac nad nowym kształtem systemu dochodów budżetu UE na podstawie propozycji Komisji Europejskiej w celu stworzenia nowoczesnego i sprawiedliwego sposobu finansowania działań UE w nowych wieloletnich ramach finansowych.

6. Podjęcie próby zreformowania mechanizmów w UE służących należytej kontroli dochodów i wydatków budżetowych.

 

7. Kontynuacja prac nad propozycją Komisji Europejskiej w dziedzinie podatków bezpośrednich dotyczącej wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania.

8. Podjęcie prac nad regulacjami dotyczącymi współpracy administracyjnej w zakresie podatku akcyzowego.

9. Kontynuacja prac w obszarze podatku od wartości dodanej, które spowodują uproszczenie regulacji i zmniejszenie obciążeń administracyjnych.

10. Wypracowywanie i prezentowanie przez UE możliwie skoordynowanego stanowiska na gospodarczych forach międzynarodowych.

11. Wzmocnienie współpracy gospodarczej z krajami partnerskimi objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa, w szczególności z państwami uczestniczącymi w Partnerstwie Wschodnim, państwami należącymi do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz państwami kandydującymi do członkostwa w UE.

 Polska zamierza w czasie prezydencji podjąć wyzwanie zwiększenia potencjału wzrostu gospodarczego i stabilności finansowej w UE. To bez wątpienia szansa na wielopłaszczyznową promocję naszego kraju, również w wymiarze gospodarczym.