Rozporządzenie to zastąpi z dniem 12 lipca 2007r. obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady nr 259/93/EWG z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie nadzoru i kontroli przemieszczania odpaów w obrębie, do Wspólnoty oraz poza jej obszar. Przewiduje się, że nowa ustawa o międzynarodowym obrocie odpadami również wejdzie w życie w dniu 12 lipca 2007r. Obecnie projekt ustawy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.


Termin przesyłania uwag: 01.11.2006
– departament odpowiedzialny za przygotowanie projektu: 
Departament Kontroli Rynku (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)
– adres, pod który można przesyłać uwagi: m.gajda@gios.gov.pl


źródło: www.ekoinfo.pl