• rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  • rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,
  • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczenia,
  • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.
  • Powyższe projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji znajdują Państwo TUTAJ >>>