Ziemia Dolnośląska w ostatnich latach często doświadczała klęski powodzi. Tylko w 2006 r. straty wywołane powodzią wyniosły ok. 200 milionów złotych. Powódź z roku 1997 przyniosła straty sięgające miliardów złotych.

W grudniu 2006 r. zakończono negocjacje z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy w sprawie ustalenia warunków umów, których przedmiotem jest współfinansowanie projektu „Ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry”.

Projekt zakłada stworzenie systemu czynnego i biernego zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Odry poprzez budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu) Racibórz Dolny oraz odbudowę i modernizację systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia (Wrocławski Węzeł Wodny).

Zakończenie projektu, będącego częścią realizowanego obecnie rządowego „Programu dla Odry 2006”, planowane jest w 2014 r., a całkowity koszt jego realizacji wyniesie 505 mln euro.

Nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Komitet Sterujący Projektu, którego przewodniczącym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto komitet tworzą: Minister Finansów i Minister Środowiska.

7 lutego 2007 r. Premier Jarosław Kaczyński podpisał stosowną uchwałę Rządu RP w tej kwestii.