Przez podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych rozumie się:

 • obciążenia wynikające z niższej produktywności osób niepełnosprawnych,
 • koszty zatrudniania pracowników dotyczące czasu przeznaczonego wyłącznie na pomoc w pracy pracownikowi lub pracownikom niepełnosprawnym,
 • koszty adaptacji pomieszczeń,
 • koszty adaptacji lub nabycia urządzeń przeznaczonych do użytku osób niepełnosprawnych
 • Uwaga!
  Wszystkie tak generowane koszty powinny być kosztami dodatkowymi względem kosztów, które przedsiębiorca poniósłby, jeżeli zatrudniałby pracowników niebędących osobami niepełnosprawnymi.

  W przypadku pracodawcy, który prowadzi zakład pracy chronionej i zatrudnia co najmniej
  50% pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, przez podwyższone koszty zatrudniania rozumie się dodatkowo koszty, które wynikają z zatrudnienia osób niepełnosprawnych i dotyczą:

 • budowy, instalacji lub rozbudowy danego zakładu,
 • administracji i transportu.
 • Na jaką pomoc można liczyć?
  Wysokość udzielonej pracodawcy pomocy uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracowników, których pracodawca zatrudnia. Maksymalna wielkość pomocy wynosi:

 • 130% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 110% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 50% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
 • Przepisy rozporządzenia określają również maksymalną wielkość ryczałtowo ustalonych podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

  Zasady i warunki udzielania pomocy finansowej
  Pomoc finansowa, może być udzielana przedsiębiorcom łącznie z każdą pomocą przeznaczoną na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Wysokość takich dopłat nie może jednak przekroczyć podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych u danego przedsiębiorcy. Dopłaty są przekazywane w formie zaliczki lub ryczałtu.

  Przepisy rozporządzenia określają również, że zobowiązanie przedsiębiorców dotyczące rozliczenia przyznanej im pomocy w formie zaliczki jest warunkiem udzielenia im pomocy finansowej. Przedsiębiorcy w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku sprawozdawczym obowiązani są przekazać organowi udzielającemu pomocy informacje o wysokości faktycznie poniesionych w okresie sprawozdawczym podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych.

  Uwaga!
  Aby można było sprawdzić zgodność przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia, przedsiębiorcy zobowiązani są do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz poniesionymi z tego tytułu kosztami.

  Z pomocy takiej przedsiębiorcy będą mogli korzystać do 31 grudnia 2008 r. – gdyż do tego czasu będzie obowiązywać rozporządzenie.

  Podstawa prawna
  Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (Dz.U. nr 20, poz. 118).