Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy art. 58 Kodeksu pracy, który przewiduje odszkodowanie dla pracownika za rozwiązanie z nim umowy bez wypowiedzenia (dyscyplinarne) z naruszeniem przepisów. Dotychczas sądy (w tym Sąd Najwyższy) interpretowały ten przepis w ten sposób, że ograniczał on maksymalne odszkodowanie dla pracownika do wysokości jego 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Dnia 27 listopada 2007 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował jednak taką interpretację uznając, że uniemożliwia to pracownikowi uzyskanie pełnego naprawienia szkody wyrządzonej bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy. TK uznał bowiem, że pracownik ma prawo do rekompensaty całości swojej szkody, którą udowodni.

TK: Pracownik ma prawo żądać rekompensaty całej szkodyArt. 58 w związku z art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, rozumiany w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych, niż określone w art. 58 Kodeksu pracy, roszczeń odszkodowawczych, związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.(Wyrok trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2007 r., SK 18/05).

Oznacza to, że jeśli obecnie pracodawca zwolni pracownika dyscyplinarnie, a ten wykaże nieprawidłowość zwolnienia i zażąda od pracodawcy odszkodowania – sąd może przyznać pracownikowi odszkodowanie nawet znacznie przekraczające 3-krotność jego miesięcznego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

  • art. 56, art. 58 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  • Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne :: www.portalkadrowy.pl

    Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych