Nowelizacja rozciągnęła obowiązek przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych z pracowników mianowanych na wszystkich urzędników samorządowych (objęci nią są także pracownicy mianowani, zatrudnieni na stanowiskach nieurzędniczych). Zmieniony art. 17 precyzuje zasady i warunki oceny. Oceniającym jest bezpośredni przełożony. Ocena-raz na dwa lata -obejmuje wywiązywanie się z obowiązków służbowych wynikających z zakresu czynności nadanym stanowisku oraz określonych w art. 15 i 16 ustawy. Przepisy te mówią m.in. o: dbałości o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, przestrzeganiu prawa, sumienności, sprawności i bezstronności, informowaniu i udostępnianiu dokumentów interesantom, przestrzeganiu tajemnicy państwowej i służbowej, starannym wypełnianiu poleceń.

Od oceny pracownik może odwołać się do kierownika zatrudniającej go jednostki. Dwie kolejne negatywne oceny (muszą je dzielić minimum trzy miesiące) oznaczają kłopoty dla urzędnika. Ustawa jest tu stanowcza: pracodawca rozwiązuje z nim stosunek pracy za wypowiedzeniem lub odwołuje go ze stanowiska.