Nie ma przeszkód prawnych, aby przenieść pracownika samorządowego zatrudnionego na zastępstwo na stanowisku urzędniczym do pracy w innej jednostce, w związku z wygranym przez tego pracownika konkursem (naborem) na stanowisko urzędnicze w jednostce, do której ma być przeniesiony.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm. – dalej „u.p.s.”) pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców. Przepis nie ogranicza się tylko do pracowników zatrudnionych na czas  nieokreślony. Stąd można go stosować także do pracowników zatrudnionych na czas określony oraz na zastępstwo.

Art. 12 u.p.s. zezwala na odstąpienie od otwartego i konkurencyjnego naboru, jeżeli na dane stanowisko pracodawca przeniesie pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym w tej samej lub w innej jednostce. Jednak przepisy nie zabraniają przeniesienia pracownika samorządowego, jeżeli wygrał on w innej jednostce konkurs na stanowisko urzędnicze. Z pytania nie wynika, czy pracownik został wyłoniony w otwartym i konkurencyjnym naborze w rozumieniu art. 11 i następnych u.p.s., czy też wygrał konkurs na określone stanowisko, obsadzane na podstawie umowy o pracę, organizowany na mocy odrębnych przepisów (np. dyrektor powiatowego urzędu pracy), czy też wygrał fakultatywny konkurs organizowany na podstawie art. 68(1) kodeksu pracy na stanowisko obsadzane w drodze powołania (np. skarbnik gminy).

Tylko w dwóch pierwszych sytuacjach można dokonać przeniesienia pracownika samorządowego na podstawie art. 22 u.p.s. Ten przepis ma zastosowanie wyłącznie do pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, przed przeniesieniem i po przeniesieniu. Nie można na jego podstawie przenieść pracownika na stanowisko obsadzane na podstawie powołania (skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, zastępcy wójta, burmistrza, prezydenta miasta), ani oczywiście na stanowisko obsadzane na podstawie wyboru (członka zarządu powiatu lub województwa).
Przeniesienie pracownika do innego pracodawcy w sytuacjach innych niż określone w art. 22 u.p.s. jest generalnie dopuszczalne w ramach obowiązującej w polskim prawie, w tym także w prawie pracy, zasady swobody umów (art. 353(1) kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 kodeksu pracy). Na mocy takiego porozumienia, zawartego przez pracownika i zainteresowanych pracodawców następuje rozwiązanie jednego stosunku pracy i nawiązanie nowego stosunku pracy u nowego pracodawcy. Taka zmiana pracodawcy nie może jednak prowadzić do naruszenia lub ominięcia przepisów, np. o obowiązkowym konkursie na określone stanowisko lub naruszenia uprawnień organu, który jest kompetentny do dokonania powołania (np. rady gminy w przypadku stanowiska skarbnika).

 


Autor: Radosław Skwarło

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego Wolters Kluwer Polska www.samorzad.LEX.pl