Inwestorzy łatwiej będą mogli rozpoczynać inwestycje, gdyż powstanie więcej planów zagospodarowania przestrzennego. Ministerstwo Budownictwa przygotowało projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który upraszcza procedury uchwalania planów.

Osoby, które zawrą umowę z deweloperem o budowę mieszkania, nie będą musiały się obawiać o wpłacone mu pieniądze. Ministerstwo Budownictwa przygotowało założenia do projektu ustawy o rachunku powierniczym. Przewidziano w nich dwa rodzaje rachunków powierniczych: otwarte i zamknięte.

Dla osób, które planują budowę domu jednorodzinnego, przygotowane są także ułatwienia. Założenia do nowej ustawy Prawo budowlane ograniczają obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę jedynie do sytuacji, gdy działka, na której ma się znajdować inwestycja, nie będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz gdy obszar oddziaływania obiektu wykracza poza granice działki lub gdy budowa obiektu wymaga uprzedniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Projekt nowelizacji prawa budowlanego przewiduje likwidację powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, a w ich miejsce powołanie okręgowych inspektorów nadzoru budowlanego. Takich jednostek powstanie około 100. Okręgowe inspektoraty będą tworzyć 20-osobowe zespoły, w skład których mają wejść wszyscy specjaliści z zakresu budownictwa. Jednocześnie inspektorzy zostaną uniezależnieni od samorządów, gdyż okręgowego inspektora nadzoru powoływał i odwoływał będzie inspektor wojewódzki po zasięgnięciu opinii starosty. Jednocześnie Ministerstwo Budownictwa chce zwiększenia i koncentracji pieniędzy przeznaczonych na nadzór budowlany oraz dodania dodatkowych 100 etatów.

Inwestorzy, którzy w tym roku rozpoczną prace budowlane, muszą także przygotować się na dodatkowe kontrole i opłaty. Zgodnie z założeniami do nowej ustawy Prawo budowlane, w trakcie budowy obowiązkowe będą co najmniej dwa odbiory techniczne. Jeden po zalaniu fundamentów, a drugi po wybudowaniu obiektu w stanie surowym.